Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą na podstawie zapisów art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr  256, poz. 2572 z późn. zmianami) otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zgodnie z §3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. zmianami), o zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Czernica, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Czernica, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Wzór zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (w przypadku wniosków składanych po 01.09.2012 r. – w terminie 3 miesięcy od zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy) .

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (wzór wniosku składanego),
  1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
  2. dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy,
  3. kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
  4. kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
  5. kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu
  6. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  7. dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
  8. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  9. zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

Uwaga!!!

Dofinansowanie to pomoc de minimis

W art. 70b ust. 11 u.s.o. dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5). Przepisów ten obowiązuje od 01.09.2012 r.

Wzory dokumentów:

1)      formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

2)      oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika oraz zasady waloryzacji ustalone są w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572 z późn. zm.).

Zmiany w wysokości dofinansowania obrazuje zamieszczona niżej tabela.

 

Okres/tryb nauki Wysokość dofinansowania
Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 24 miesiące 4587 zł

(wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy 8081 zł
Przyuczenie do wykonywania określonej pracy 254zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania oraz postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Informacji i wyjaśnień w sprawie dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników udziela Barbara Rosiak – podinspektor ds. oświaty, tel. 76 8584342 wew. 21, e-mail: b.rosiak@prochowice.com

Facebook