Informacje różne

Informacje różneUwaga

W miesiącu listopadzie ulegają zmianie terminy wywozu odpadów biodegradowalnych. Wywóz tych odpadów odbędzie się w dniach 13, 14, 26, 27. W kolejnych miesiącach wywozy odpadów będą się odbywały zgodnie z harmonogramem.

Uwaga mieszkańcy!!!

Z przyczyn technicznych mycie pojemników na odpady biodegradowalne zostało przesunięte i będzie wykonane od 23 do 24 lipca 2018r.
W związku z tym w tych dniach należy wystawić wszystkie pojemniki na odpady biodegradowalne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
/-/ Alicja Sielicka

Uwaga mieszkańcy!!!

W dniach od 16 do 20 lipca 2018r. odbędzie się mycie i dezynfekcja pojemników na odpady. W związku z tym w tych dniach należy wystawić wszystkie pojemniki na odpady zmieszane i biodegradowalne.

Wywóz odpadów w 2018 r.

W zakładce gospodarka odpadami komunalnymi dostępne są harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w roku 2018. Harmonogramy dostępne są również w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice w pok nr 1.

Uwaga mieszkańcy!

 

Informujemy, że w harmonogramie wywozu odpadów niesegregowanych i biodegradowalnych w roku 2017 nastąpiła pomyłka. W związku z powyższym prawidłowe daty odbioru odpadów biodegradowalnych to 21 listopada 2017 roku i 19 grudnia 2017 r.

Informacja dotyczy następujących miejscowości:

– Golanka Dolna;

– Prochowice, ulice:

 • Jagiellońska,
 • Kresowa,
 • Wojska Polskiego,
 • Sybiraków,
 • Niepodległości,
 • Warszawska,
 • Przysiółek Chwalkowice,
 • Powstańców Styczniowych,
 • Powstańców Wielkopolskich,
 • Powstańców Warszawy,
 • Powstańców Śląskich,

 

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i informujemy, że w dniu 01.12.2017 r. zostanie wykonany odbiór interwencyjny odpadów biodegradowalnych, które mieszkańcy udostępnili do odbioru, a nie zostały one odebrane w dniu 28.11.2017 r.

Poprawione harmonogramy są już dostępne na stronie internetowej www.prochowice.com.

 

 

Uwaga mieszkańcy!

W związku z awarią samochodu do odbioru odpadów biodegradowalnych informujemy, że odpady te zostaną odebrane w dniach 08.06.2017r. i 09.06.2017r.

Za niedogodności przepraszamy.

Uwaga mieszkańcy!!!

 

W związku z remontem ulicy Legnickiej na odcinku od nr 20 do nr 30 i brakiem dojazdu do posesji prosimy o umieszczanie odpadów zmieszanych w pojemnikach 1100 l ustawionych przy:

skrzyżowaniu ul. Ciepłej z ul. Legnicką (obok hurtowni pasz) dla nieruchomości od nr 20 do nr 26a;
ul. Legnickiej 33 przy pojemnikach na szkło i butelki PET dla nieruchomości od nr 28 do nr 30.

W celu uniknięcia problemów z wywozem odpadów prosimy nie wrzucać odpadów do pojemników znajdujących się przy Państwa posesjach, gdyż nie będzie możliwości ich odbioru w najbliższym czasie. Pojemniki 1100 l będą ustawione do momentu przywrócenia ruchu na wskazanym odcinku ul. Legnickiej.

 

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Zmiana cen za odpady!!!

 

Informuję, że od 1 czerwca 2017 r. nastąpi zmiana stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które nie są zbierane w sposób selektywny. Konieczność zmiany wynika z faktu, iż wpływy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów nie pokrywają ponoszonych z tego tytułu wydatków.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zbierania odpadów w sposób selektywny, na dzień dzisiejszy jest to jeden worek i jeden pojemnik, a w przypadku dodatkowej zbiórki odpadów BIO dwa pojemniki.

Przez zwiększenie liczby osób segregujących będzie uzyskiwana większa ilość odzysku i recyklingu odpadów, a tym samym poprawa stanu środowiska, w którym żyjemy.

Nie unikniemy zbierania odpadów w sposób selektywny do czego zmierzają wprowadzane przepisy.

 

Stawka opłaty za odpady niesegregowane od 1 czerwca 2017 r. będzie
wynosiła
20 zł od osoby.

 

Uwaga mieszkańcy!!!

Od 1 kwietnia 2017 roku nastąpiła zmiana częstotliwości wywozu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych co ma na celu usprawnienie systemu zbiórki odpadów. Decyzja o zmianach została podjęta w oparciu o obserwację dotychczasowego systemu, jak również uwag zgłaszanych przez mieszkańców. Nowe częstotliwości wywozu odpadów będą następujące:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

 1. a) w okresie od kwietnia do października:
 • z budynków wielolokalowych- 1 raz w tygodniu;
 • z pozostałych nieruchomości- 1 raz na dwa tygodnie;
 1. b) w okresie od listopada do marca (ze wszystkich nieruchomości)- 1 raz w tygodniu;

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji:

 1. a) w okresie od kwietnia do października- 1 raz w tygodniu;
 2. b) w okresie od listopada do marca- 1 raz w miesiącu.

Częstotliwości wywozu pozostałych odpadów nie zmieniły się.

Uwaga mieszkańcy!!!

Nastąpiła zmiana wywozu odpadów ZMIESZANYCH w miejscowości GROMADZYŃ. Od 26.07.2016r. odbiory odpadów zmieszanych będą się odbywały we WTORKI. Poprawione harmonogramy wywozu odpadów znajdują się na stronie www.prochowice.com i w UMiG Prochowice pok. nr 1.

Uwaga mieszkańcy!

W związku z nową uchwałą nr XXIII/144/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, informujemy, że zostały wprowadzone nowe wzory deklaracji. Nowe wzory są dostępne w zakładce „Gospodarka odpadami – Deklaracja do pobrania”.

Uwaga mieszkańcy!

Od dnia 01.11.2015 r. nastąpi zmiana stawki opłaty za odpady komunalne. Za odpady segregowane będziemy płacić 11 zł. od osoby, a za odpady niesegregowane 16 zł od osoby. Wyższe stawki opłaty są spowodowane podniesieniem cen przyjmowania odpadów, co skutkuje zwiększeniem kosztów ponoszonych na usługę związaną z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

Co z odpadami wielkogabarytowymi – ważna informacja dla mieszkańców

Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe.

Na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.

Odpady wielkogabarytowe można oddać w bezpieczny dla środowiska sposób do zbiorczego punktu gromadzenia odpadów.     W mieście i gminie funkcjonuje taki punkt na terenie Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach przy ul. Jagiellońskiej 32.

Ilość przyjmowanych odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców – 2 sztuki rocznie ( zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXX/179/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała zamieszczona jest na BIP, a także na stronie www.prochowice.com- zakładka „ Gospodarka odpadami” oraz dostępna w tutejszym Urzędzie).

Te problemowe odpady mieszkańcy miasta i gminy mogą nieodpłatnie złożyć w wyżej wskazanym miejscu. Warunkiem jest jedynie wcześniejsze uzgodnienie z pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie pokój nr 1 lub tel. 76 85-84-342 wew. 18 lub 20.

Natomiast wszystkie urządzenia zasilanie elektrycznie jak dotychczas utylizowane są oddzielnie od odpadów domowych i wielkogabarytowych. O terminie odbioru tych odpadów będziemy informować oddzielnie.

 

Referat Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

Facebook