Informacje różne

Informacje różne


KOMUNIKAT

Przypominamy, że od 1 lutego 2020 r. obowiązywać będą dwie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata podwyższona jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Wynika toze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). Dla nieruchomości zamieszkałych ustalono następujące stawki:

–  stawkę podstawową tj. stawkę za odpady segregowane w wysokości:

29,00 zł za osobę, za miesiąc;

– stawkę podwyższona jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

116,00 zł za osobę, za miesiąc.

W przypadku właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy posiadają własne kompostowniki przewidziane jest zwolnienie z opłaty w wysokości 2,00 zł od osoby miesięcznie.

Dla właścicieli nieruchomości, na których  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalono następujące stawki:

– stawkę podstawową do zbiórki odpadów tj. stawkę za odpady segregowane za pojemnik:

 • o pojemności 60 l – w wysokości 2,95 zł;
 • o pojemności 120 l – w wysokości 5,90 zł;
 • o pojemności 240 l – w wysokości 11,80 zł;
 • o pojemności 1100 l – w wysokości 54,17 zł;
 • o pojemności 2500 l – w wysokości 122,96 zł;

– stawkę podwyższoną jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny za pojemnik:

 • o pojemności 60 l – w wysokości 11,80 zł;
 • o pojemności 120l – w wysokości23,60 zł;
 • o pojemności 240l – w wysokości 47,20 zł;
 • o pojemności 1100l – w wysokości 216,68 zł;
 • o pojemności 2500l – w wysokości 491,84 zł.

Określone powyżej stawki opłat za pojemniki dotyczą pojemników na wszystkie rodzaje odpadów tj. odpady z metali, tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, szkło, odpady biodegradowalne i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Wysokie podwyżki stawek są wynikiem rozstrzygniętego przetargu na transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów. Firmy biorące w nim udział znacząco podwyższyły ceny oferowanych usług w porównaniu do lat ubiegłych.Wynika to z rosnących coraz bardziej kosztów funkcjonowania systemu, na które składają się:

 • wzrost ustalanej przez rząd i stanowiącej dochód budżetu państwa tzw. „opłaty marszałkowskiej”, czyli opłaty za składowanie odpadów komunalnych, która jeszcze w 2017 roku wynosiła 24,15 zł za tonę składowanych odpadów. Zaledwie rok później, w 2018 roku, za tonę składowanych odpadów trzeba było zapłacić 140 zł czyli niemal 6 razy więcej, a w 2019 roku koszt składowania wzrósł o kolejnych 21% do kwoty 170 zł. W 2020 roku opłata ta wynosić będzie 270 zł.
 • mocno odczuwalny wzrost cen energii elektrycznej,
 • rosnące koszty pracy.

Należy też pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa) koszty gospodarki odpadami muszą być w 100% pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców, a ustawa o finansach publicznych uniemożliwia gminie wprowadzenie dopłat do odbioru odpadów, tak jak jest to możliwe np. w przypadku dopłat do ceny wody i ścieków.

Przypominamy również, że w  związku ze zmianą przepisów właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, którzy nie prowadzili wcześniej segregacji odpadów muszą złożyć nowe deklaracje. Na zmianę deklaracji mieszkańcy mają czas do 10 marca 2020 r.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne również mają obowiązek segregacji odpadów. Właściciele tych nieruchomości muszą złożyć nowe deklaracje za gospodarowanie odpadami i oświadczenie o chęci przynależności do systemu zbiórki odpadów organizowanego przez Gminę do dnia
28 lutego 2020 r. Każdy właściciel tych nieruchomości, który nie złoży oświadczenia i deklaracji zostanie wykluczony z systemu gminnego i nie będą od niego odbierane odpady komunalne.Uwaga

W miesiącu listopadzie ulegają zmianie terminy wywozu odpadów biodegradowalnych. Wywóz tych odpadów odbędzie się w dniach 13, 14, 26, 27. W kolejnych miesiącach wywozy odpadów będą się odbywały zgodnie z harmonogramem.

Uwaga mieszkańcy!!!

Z przyczyn technicznych mycie pojemników na odpady biodegradowalne zostało przesunięte i będzie wykonane od 23 do 24 lipca 2018r.
W związku z tym w tych dniach należy wystawić wszystkie pojemniki na odpady biodegradowalne.
Za utrudnienia przepraszamy.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
/-/ Alicja Sielicka

Uwaga mieszkańcy!!!

W dniach od 16 do 20 lipca 2018r. odbędzie się mycie i dezynfekcja pojemników na odpady. W związku z tym w tych dniach należy wystawić wszystkie pojemniki na odpady zmieszane i biodegradowalne.

Wywóz odpadów w 2018 r.

W zakładce gospodarka odpadami komunalnymi dostępne są harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w roku 2018. Harmonogramy dostępne są również w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice w pok nr 1.

Uwaga mieszkańcy!

 

Informujemy, że w harmonogramie wywozu odpadów niesegregowanych i biodegradowalnych w roku 2017 nastąpiła pomyłka. W związku z powyższym prawidłowe daty odbioru odpadów biodegradowalnych to 21 listopada 2017 roku i 19 grudnia 2017 r.

Informacja dotyczy następujących miejscowości:

– Golanka Dolna;

– Prochowice, ulice:

 • Jagiellońska,
 • Kresowa,
 • Wojska Polskiego,
 • Sybiraków,
 • Niepodległości,
 • Warszawska,
 • Przysiółek Chwalkowice,
 • Powstańców Styczniowych,
 • Powstańców Wielkopolskich,
 • Powstańców Warszawy,
 • Powstańców Śląskich,

 

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy i informujemy, że w dniu 01.12.2017 r. zostanie wykonany odbiór interwencyjny odpadów biodegradowalnych, które mieszkańcy udostępnili do odbioru, a nie zostały one odebrane w dniu 28.11.2017 r.

Poprawione harmonogramy są już dostępne na stronie internetowej www.prochowice.com.

 

 

Uwaga mieszkańcy!

W związku z awarią samochodu do odbioru odpadów biodegradowalnych informujemy, że odpady te zostaną odebrane w dniach 08.06.2017r. i 09.06.2017r.

Za niedogodności przepraszamy.

Uwaga mieszkańcy!!!

 

W związku z remontem ulicy Legnickiej na odcinku od nr 20 do nr 30 i brakiem dojazdu do posesji prosimy o umieszczanie odpadów zmieszanych w pojemnikach 1100 l ustawionych przy:

skrzyżowaniu ul. Ciepłej z ul. Legnicką (obok hurtowni pasz) dla nieruchomości od nr 20 do nr 26a;
ul. Legnickiej 33 przy pojemnikach na szkło i butelki PET dla nieruchomości od nr 28 do nr 30.

W celu uniknięcia problemów z wywozem odpadów prosimy nie wrzucać odpadów do pojemników znajdujących się przy Państwa posesjach, gdyż nie będzie możliwości ich odbioru w najbliższym czasie. Pojemniki 1100 l będą ustawione do momentu przywrócenia ruchu na wskazanym odcinku ul. Legnickiej.

 

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Zmiana cen za odpady!!!

 

Informuję, że od 1 czerwca 2017 r. nastąpi zmiana stawki za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, które nie są zbierane w sposób selektywny. Konieczność zmiany wynika z faktu, iż wpływy z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów nie pokrywają ponoszonych z tego tytułu wydatków.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zbierania odpadów w sposób selektywny, na dzień dzisiejszy jest to jeden worek i jeden pojemnik, a w przypadku dodatkowej zbiórki odpadów BIO dwa pojemniki.

Przez zwiększenie liczby osób segregujących będzie uzyskiwana większa ilość odzysku i recyklingu odpadów, a tym samym poprawa stanu środowiska, w którym żyjemy.

Nie unikniemy zbierania odpadów w sposób selektywny do czego zmierzają wprowadzane przepisy.

 

Stawka opłaty za odpady niesegregowane od 1 czerwca 2017 r. będzie
wynosiła
20 zł od osoby.

 

Uwaga mieszkańcy!!!

Od 1 kwietnia 2017 roku nastąpiła zmiana częstotliwości wywozu odpadów zmieszanych i biodegradowalnych co ma na celu usprawnienie systemu zbiórki odpadów. Decyzja o zmianach została podjęta w oparciu o obserwację dotychczasowego systemu, jak również uwag zgłaszanych przez mieszkańców. Nowe częstotliwości wywozu odpadów będą następujące:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:

 1. a) w okresie od kwietnia do października:
 • z budynków wielolokalowych- 1 raz w tygodniu;
 • z pozostałych nieruchomości- 1 raz na dwa tygodnie;
 1. b) w okresie od listopada do marca (ze wszystkich nieruchomości)- 1 raz w tygodniu;

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji:

 1. a) w okresie od kwietnia do października- 1 raz w tygodniu;
 2. b) w okresie od listopada do marca- 1 raz w miesiącu.

Częstotliwości wywozu pozostałych odpadów nie zmieniły się.

Uwaga mieszkańcy!!!

Nastąpiła zmiana wywozu odpadów ZMIESZANYCH w miejscowości GROMADZYŃ. Od 26.07.2016r. odbiory odpadów zmieszanych będą się odbywały we WTORKI. Poprawione harmonogramy wywozu odpadów znajdują się na stronie www.prochowice.com i w UMiG Prochowice pok. nr 1.

Uwaga mieszkańcy!

W związku z nową uchwałą nr XXIII/144/2016 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, informujemy, że zostały wprowadzone nowe wzory deklaracji. Nowe wzory są dostępne w zakładce „Gospodarka odpadami – Deklaracja do pobrania”.

Uwaga mieszkańcy!

Od dnia 01.11.2015 r. nastąpi zmiana stawki opłaty za odpady komunalne. Za odpady segregowane będziemy płacić 11 zł. od osoby, a za odpady niesegregowane 16 zł od osoby. Wyższe stawki opłaty są spowodowane podniesieniem cen przyjmowania odpadów, co skutkuje zwiększeniem kosztów ponoszonych na usługę związaną z transportem, odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

Co z odpadami wielkogabarytowymi – ważna informacja dla mieszkańców

Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe śmieci, mogą być utylizowane jako odpady wielkogabarytowe.

Na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów etc.

Odpady wielkogabarytowe można oddać w bezpieczny dla środowiska sposób do zbiorczego punktu gromadzenia odpadów.     W mieście i gminie funkcjonuje taki punkt na terenie Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach przy ul. Jagiellońskiej 32.

Ilość przyjmowanych odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców – 2 sztuki rocznie ( zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXX/179/2012 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Uchwała zamieszczona jest na BIP, a także na stronie www.prochowice.com- zakładka „ Gospodarka odpadami” oraz dostępna w tutejszym Urzędzie).

Te problemowe odpady mieszkańcy miasta i gminy mogą nieodpłatnie złożyć w wyżej wskazanym miejscu. Warunkiem jest jedynie wcześniejsze uzgodnienie z pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Urzędzie pokój nr 1 lub tel. 76 85-84-342 wew. 18 lub 20.

Natomiast wszystkie urządzenia zasilanie elektrycznie jak dotychczas utylizowane są oddzielnie od odpadów domowych i wielkogabarytowych. O terminie odbioru tych odpadów będziemy informować oddzielnie.

 

Referat Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej

Facebook