Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

Operacje realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020


Tytuł operacji:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna z włączeniem do istniejącej sieci ul. Jaworowskiej w Prochowicach – etap I

Działanie:
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie:
Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii

Typ operacji:
Gospodarka wodno-ściekowa

Cel w ramach PROW na lata 2014-2020, w który wpisuje się operacja:

Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6 B)

Cel operacji:

Poprawa warunków życia mieszkańców Golanki Dolnej oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie objętym operacją przez budowę zbiorczego systemu odprowadzenia ścieków we wsi Golanka Dolna i włączenie do gminnego systemu odprowadzenia ścieków w ul. Jaworowskiej w Prochowicach.

Beneficjent: Gmina Prochowice

Umowa o przyznanie pomocy: 00026-65150-UM0100011/16 z dnia 14.08.2017 r.
Całkowity koszt operacji: 4 331 610,08 zł
Koszty kwalifikowalne operacji: 2 898 068,50 zł
Kwota przyznanej pomocy: 1 844 040,00 zł
Wkład własny Gminy Prochowice: 2 487 570,08 zł
Termin zakończenia realizacji operacji: 25.04.2019 r.

 Wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na etapie weryfikacji i oceny


Tytuł operacji:
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Dąbiu o instalacje fotowoltaiczną i zagospodarowanie terenu

Działanie:
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich

Poddziałanie:
Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury

Typ operacji:
Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne

Cel w ramach PROW na lata 2014-2020, w który wpisuje się operacja:

Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich (6 B)

Cel operacji:

Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych na terenie wsi Dąbie przez rozbudowę obiektu służącemu mieszkańcom do organizowania wydarzeń artystycznych kulturalnych i edukacyjnych oraz organizowaniu zabaw i festynów jednoczących i promujących wieś. Ponadto realizacja operacji przyczyni się do udostępnienia obiektu osobom z niepełnosprawnościami.

Beneficjent: Gmina Prochowice
Umowa o przyznanie pomocy: wniosek na liście operacji objętych pomocą (w trakcie weryfikacji)
http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/PROW_2014-2020/Informacje/2018.07.17_LR_odnowa/2018.07.16_LR_kulturalne_zal.pdf

Całkowity koszt operacji: 360 287,73 zł
Koszty kwalifikowalne operacji: 287 210,84 zł
Kwota wnioskowanej pomocy: 182 752,00 zł
Wkład własny Gminy Prochowice: 177 535,73 zł
Termin zakończenia realizacji operacji: II kw. 2019 r.


Tytuł operacji:
Budowa infrastruktury turystycznej Szlaku Odry wzdłuż rzeki Młynówki i ul. Zamkowej w Prochowicach wraz z aspektami przyrodniczymi charakterystycznymi dla Krainy Łęgów Odrzańskich

Działanie:
LEADER Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS)

Poddziałanie:
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Cel w ramach LSR Kraina Łęgów Odrzańskich, w który wpisuje się operacja:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Przedsięwzięcie I. turystyka na „Szlaku Odry”

Cel operacji:

Modernizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Prochowicach oraz promocja walorów przyrodniczo-kulturowych KŁO uwzględniających potrzeby turysty i mieszkańców na wodnym i pieszo-rowerowym Szlaku Odry przez przebudowę nawierzchni Szlaku Odry połączonego z modernizacją wielofunkcyjnej przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej przy rzece Młynówce i zabytkowej części miasta.

Beneficjent: Gmina Prochowice
Umowa o przyznanie pomocy: wniosek na liście wybranych do dofinansowania (wniosek w trakcie weryfikacji)
http://www.lgdodra.pl/media/attachments/uchwala_listarankingowa_wybrane_nabor_5_2018.pdf

Całkowity koszt operacji: 452 380,00 zł
Koszty kwalifikowalne operacji: 342 149,00 zł
Kwota wnioskowanej pomocy: 200 000,00 zł
Wkład własny Gminy Prochowice: 252 380,00 zł
Termin zakończenia realizacji operacji: 12.2019 r.

Facebook