Rada Miasta i Gminy

Rada Miasta i Gminy


PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE
MARIA WERONIKA MAĆKOWIAK

Pani Maria Weronika Maćkowiak jest z wykształcenia magistrem ekonomii, przez 36 lat pracowała w Prochowickich Zakładach Drobiarskich. Obecnie jest na emeryturze ale nadal pracuje – prowadzi obsługę organizacyjno-finansową prywatnej firmy handlowej, która zatrudnia ponad 20 osób. Ponadto zajmuje się organizacją pracy, księgowością i sprawozdawczością w parafialnej stołówce charytatywnej im. Św. Brata Alberta w Prochowicach. Od 10 lat jest sołtysem wsi Kwiatkowice i po raz drugi radną Rady Miasta i Gminy Prochowice gdzie reprezentuje Kwiatkowice i Rogów Legnicki. Od wielu lat aktywnie działa w naszej parafii dbając o kościół filialny i cmentarz parafialny w Kwiatkowicach. Jest jednym z organizatorów Parafialnych Festynów, uczestniczy w większości organizowanych na terenie gminy imprez, świąt i różnych uroczystościach lokalnych. Jest osobą zdyscyplinowaną, konkretną ale także życzliwą i przyjaźnie nastawioną do ludzi, jej doświadczenie zawodowe oraz zaangażowanie społeczne pozwolą dobrze sprawować funkcję Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Prochowice.

pokój nr 11, tel. wew. 32
przewodniczacarady@prochowice.com
przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godz. od 12.00 do 14.00 pokój nr 11

Obowiązki przewodniczącego

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy z dnia 8 marca 1990 r. (art. 19 i art. 23) Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

Kompetencje Rady

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (art. 15 i art. 16), organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada , której kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z art. 18 do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy . Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 20 Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Radni – ich obowiązki i uprawnienia

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( art.24) radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.

Radni Rady Miasta i Gminy Prochowice kadencja 2014-2018

Facebook