Zajęcia projektowe

Zajęcia projektowe


W ramach projektu „Wiedza i kompetencje – przepustką do sukcesu” odbędą się w szkołach: zajęcia rozwijające zdolności językowe (język angielski

i język niemiecki) i informatyczne zakończone egzaminem zewnętrznym ; zajęcia rozwijające umiejętności z zakresu: matematyki, języka angielskiego, fizyki, przyrody, biologii, robotyki, gry w szachy ; zajęcia wyrównujące poziom wiedzy z zakresu: matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii, biologii, przyrody. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych otrzymają wsparcie na zajęciach: logopedycznych, terapii pedagogicznej, dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu, terapeutycznych, dydaktyczno-wyrównawczych

i rozwijających aktywność psychoruchową. Dodatkowe wsparcie dla uczniów:

z zakresu przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, kreatywności

z elementami uczenia się i szybkiego zapamiętywania ; zajęcia teatralno-językowe oraz trening postaw kluczowych.

Pomiar efektów uczenia się nastąpi przez przeprowadzenie wstępnego

i końcowego testu kompetencji.

ZAJĘCIA PROJEKTOWE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W DĄBIU

Zajęcia rozwijające językowe i informatyczne zakończone egzaminem zewnętrznym

Język angielski, język niemiecki, informatyka

Zajęcia rozwijające umiejętności

Matematyka, przyroda, biologia, robotyka z podstawami programowania

Zajęcia wyrównujące

Matematyka, przyroda, biologia

Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zajęcia logopedyczne

Pozostałe wsparcie

Przedsiębiorczość, Akademia kreatywności

z elementami uczenia się i szybkiego zapamiętywania, trening postaw kluczowych na rynku pracy

ZAJĘCIA PROJEKTOWE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W PROCHOWICACH

Zajęcia rozwijające językowe i informatyczne zakończone egzaminem zewnętrznym

Język angielski, język niemiecki, informatyka

Zajęcia rozwijające umiejętności

Robotyka z podstawami programowania, koło szachowe

Zajęcia wyrównujące

Matematyka, język angielski, fizyka, chemia

Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zajęcia logopedyczne, zajęcia terapeutyczne indywidualne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze indywidualne

Pozostałe wsparcie

Przedsiębiorczość, Akademia kreatywności z elementami uczenia się i szybkiego zapamiętywania, trening postaw kluczowych na rynku pracy, indywidualne doradztwo zawodowe

ZAJĘCIA PROJEKTOWE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PROCHOWICACH

Zajęcia rozwijające językowe i informatyczne zakończone egzaminem zewnętrznym

Język angielski, język niemiecki, informatyka

Zajęcia rozwijające umiejętności

Matematyka, język angielski, fizyka, biologia, robotyka

z podstawami programowania

Zajęcia wyrównujące

Matematyka, język angielski, fizyka, chemia

Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Zajęcia logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w pisaniu

Pozostałe wsparcie

Trening postaw kluczowych na rynku pracy, zajęcia teatralno-językowe, indywidualne doradztwo zawodowe

Facebook