ZARZĄDZENIE NR 117/2021 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PROCHOWICE z dnia 27 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalania dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r. – tj. w innym dniu niż niedziela.

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku (sobota).
§ 2. Polecam niezwłoczne zamieszczenie informacji o treści § 1 na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Prochowice i na tablicy ogłoszeń urzędu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Prochowice.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
/-/ Alicja Sielicka