Radni Prochowic jednomyślnie udzielili wotum zaufania i absolutorium Alicji Sielickiej Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Był to jeden z głównych punktów sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice. Udzielenie absolutorium poprzedzone było debatą nad treścią raportu o stanie Miasta i Gminy Prochowice za rok 2021.

Raport obejmuje działalność Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice w roku poprzednim, zawiera informację na temat realizacji zadań własnych gminy, strategii, programów oraz uchwał rady. Opisuje również realizację zadań inwestycyjnych, na które oprócz środków własnych gmina pozyskała również środki zewnętrzne, a także zadania wykonywane przez podległe jednostki organizacyjne.
Po debacie nt. raportu i jednomyślnym podjęciu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice wotum zaufania, Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy Prochowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2021r.

Pozytywnie o wykonaniu gminnego budżetu wypowiedziały się Regionalna Izba Obrachunkowa, Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Prochowice oraz stałe Komisje Rady.