Budżet na 2023 rok –uchwalony rekordowa kwota na zadania inwestycyjne w gminie Prochowice

Radni Prochowic 28.12.2022 r. większością głosów 13 za, 1 wstrzymujący ( w sesji uczestniczyło 14 radnych) uchwalili Budżet Miasta i Gminy Prochowice na rok 2023 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Prochowice na lata 2023-2040. Był to jeden z głównych punktów LXVII sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice. Materiały związane z przyszłorocznym budżetem gminy wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2023-2040 zaprezentowała Pani Burmistrz Alicja Sielicka. Skarbnik MIG przedłożyła pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2023 r. , o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Prochowice na 2023 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu MiG Prochowice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok. Następnie Przewodniczący stałych komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice przedłożyli pozytywne opinie nt. budżetu na rok 2023 oraz WPF na lata 2023-2040. Zdaniem radnych budżet jest bardzo ambitny, proinwestycyjny zakładający na realizację inwestycji ponad 27 mln zł. W projekcie budżetu ujęto zadania kontynuowane z roku 2022, inwestycje na które p. burmistrz pozyskała środki pozabudżetowe oraz nowe wynikające z potrzeb społecznych oraz koszty funkcjonowania jednostek samorządowych. Realizacja przyszłorocznego budżetu wymagać będzie dużego zaangażowania ze strony p.Burmistrz i urzędników oraz dobrej współpracy z Radą Miasta i Gminy Prochowice.

Rada Miasta i Gminy Prochowice w pierwszej kolejności przegłosowała autopoprawki do WPF na lata 2023-2040 oraz budżetu na rok 2023, a następnie większością głosów 13 za, 1 wstrzymującym uchwaliła budżet na rok 2023. Budżet na 2023 rok i Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2040 spełniają wymogi z art. 242 i 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych to znaczy, że zaplanowane wydatki bieżące budżetu nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących budżetu powiększonych o wolne środki a indywidualny wskaźnik spłat jest mniejszy od średniej z siedmiu poprzednich lat. Spełnienie w/w wymogów pozwoliło na uchwalenie budżetu na rok 2023.

Częścią składową WPF jest projekt budżetu gminy na 2023 rok, którego wielkości przedstawiają się następująco:

1. Planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie: 53 270 320,47 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: 33 637 187,21 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie: 19 633 133,26 zł,
w tym:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 19 217 133,26 zł, z tego na zadania:
– Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej 2 028 933,52
– Dotacja na pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z funduszem sołeckim za rok ubiegły 2 732,40
– Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 16 666 676,06
– Zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice 118 791,28
– Ochrona różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim 200 000,00
– Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich – Rowerowy “Szlak Odry” z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej 200 000,00
Łączna kwota środków pozyskanych na realizację inwestycji 19 217 133,26 zł. Planowana kwota na inwestycje 27 626 624,46 zł.

b) dochody ze sprzedaży mienia 410.000,00 zł,

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 6 000,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetu i gminy w łącznej kwocie: 63 286 375,87 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie: 35 659 751,41 zł co stanowi 56,35% % planowanych wydatków ogółem

2) wydatki majątkowe w kwocie: 27 626 624,46 zł co stanowi 43,65 % planowanych wydatków ogółem. Jest to rekordowa kwota z czego 19 217 133,26 zł są to środki pozyskane .

3. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości: 10 016 055,40 zł.

4. Planowane przychody budżetu gminy w wysokości: 11 883 599,40 zł.

5. Planowane rozchody budżetu gminy w wysokości: 1 867 544,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków ujęto m.in.:
a/ wydatki na oświatę i wychowanie 12 270 836,59 zł,
b/ wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinom 5 549 210,31 zł
c/ wydatki na kulturę fizyczną 7 439 453,11 zł,
d/ wydatki na gospodarkę mieszkaniową 1 321 096,00 zł,
e/ wydatki na gospodarkę komunalną, ochronę środowiska gospodarkę odpadami i oświetlenie gminy 12 318 047,990 zł,
f/ wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 202 040,00 zł
g/ wydatki na administrację publiczną 5 829 565,40 zł
h/ wydatki na obsługę długu 1 404 000,00 zł
i/ wydatki na ochronę zdrowia 223 156,71 zł.

W budżecie na rok 2023 zostały również wydzielone środki sołectw w kwocie: 335 177,84 zł.