Radni Prochowic 23.06.2021 r. jednomyślnie (w sesji uczestniczyło 15 radnych) udzielili wotum zaufania i absolutorium Alicji Sielickiej Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

Był to jeden z głównych punktów XXXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice. Udzielenie absolutorium poprzedzone było debatą nad treścią raportu o stanie Miasta i Gminy Prochowice za rok 2020. Raport obejmuje działalność Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice w roku poprzednim, zawiera informację na temat realizacji zadań własnych gminy, strategii, programów oraz uchwał rady. Opisuje również realizację zadań inwestycyjnych, na które oprócz środków własnych gmina pozyskała również środki zewnętrzne, a także zadania wykonywane przez podległe jednostki organizacyjne. Głos w dyskusji na temat raportu zabrała Przewodnicząca Rady, Przewodnicząca Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu. Po debacie nt. raportu i jednomyślnym podjęciu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice wotum zaufania, Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy Prochowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2020 r. Pozytywnie o wykonaniu gminnego budżetu wypowiedziały się Regionalna Izba Obrachunkowa, Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Prochowice oraz stałe Komisje Rady.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Miasta i Gminy nad działalnością organu wykonawczego, potwierdzający, że organ wykonawczy, w tym przypadku burmistrz wykonał budżet w sposób zgodny z prawem. Przedmiotem oceny jest prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu, a szczególnie stan zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do wielkości zaplanowanych.

W budżecie Miasta i Gminy Prochowice relacje są prawidłowe: plan dochodów budżetowych zrealizowano na poziomie 95,33%, a plan wydatków budżetowych w 91,93%, z tego wydatki majątkowe w 64,69%.

Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 1 131 498,38 zł na planowany deficyt w kwocie 415 598,44 zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2020r. wyniósł 11 813 468 zł co stanowi 27,84 % zrealizowanych dochodów. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na zadania inwestycyjne w roku 2020 wydatkowano kwotę 4 mln 115 tys zł. Do największych zadań inwestycyjnych należą: przebudowa ulicy Pocztowej w Prochowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ciepłą do drogi krajowej nr 94, budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Prochowicach, poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Legnicko- Głogowskiego obszaru interwencji, przebudowa ul. Polnej w Prochowicach, przebudowa ul. Wojska Polskiego (od ul. Warszawskiej do ul. Młyńskiej), budowa miejsc postojowych na Placu Kopernika , zagospodarowanie terenu boiska sportowego we wsi Lisowice – budowa ścieżki zdrowia i skateparku, koncepcja modernizacji oczyszczalni ścieków , udzielenie dotacji dla komendy Miejskiej Policji w Legnicy na zakup samochodu oznakowanego z napędem hybrydowym.
Ponadto rozpoczęto przygotowanie koncepcji i projektów na zadania związane z drogami, ochroną zdrowia, kulturą fizyczną, na które planuje się pozyskać środki zewnętrzne w kolejnych latach.

Rok 2020 był bardzo trudnym okresem, w którym samorządy zmagały się z pandemią COVID-19. Podejmowano działania mające na celu zwalczanie, zapobieganie i przeciwdziałanie chorobie zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-COV-2 poprzez wydatki na zakup środków i materiałów medycznych, wyposażenia obiektów i środków ochrony osobistej. Ze środków budżetowych dofinansowano służbę zdrowia, wyposażono nauczycieli w urządzenia do pracy zdalnej., udzielono pomocy de minimis i uznaniowej osobom powołującym się na straty wywołane COVID-19 w kwocie ok. 85tys.zł w formie umorzeń podatków i opłat. Gmina poniosła również straty z tytułu wpłat podatków i opłat lokalnych, a zaległości w opłatach wzrosły w stosunku do roku 2019.

Przy formułowaniu wniosków w sprawie absolutorium ważne są relacje dochodów i wydatków bieżących, ale nie tylko- ważny jest przepływ informacji – burmistrz Rada, urzędnicy – Rada, rzetelna współpraca z komisjami Rady w ciągu roku sprawozdawczego, ponieważ to stanowi o naszej wiedzy o sprawozdaniu budżetowym – mówiła Przewodnicząca Rady.

Rada wystawiła ocenę realizacji budżetu z pełną świadomością, ponieważ pracowała wspólnie z organem wykonawczym nad jego realizacją , na bieżąco dokonywała zmian w realizacji zadań.

Sesja absolutoryjna to jedna z ważniejszych sesji dla każdego Burmistrza, ale także dla Radnych, zwłaszcza wtedy, gdy oba te organy podejmują aktywną współpracę dla dobra i rozwoju gminy, którą reprezentują.

Reasumując stwierdzono, że sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prochowice za rok 2020 jest poprawne pod względem formalno-rachunkowym jak i merytorycznym. Wydatki budżetowe były dokonywane zgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem w sposób celowy i gospodarny. Dane zawarte w sprawozdaniu odzwierciedlają rzeczywisty stan faktyczny Gminy w sposób rzetelny i pełny co potwierdzają: Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy i Regionalna Izba Obrachunkowa.

Pani Burmistrz podziękowała za jednomyślne udzielenie absolutorium, za owocną współpracę radnym jak i współpracownikom Urzędu Miasta i Gminy, dyrektorom jednostek samorządowych, sołtysom i radom sołeckim , służbom mundurowym.

Były też gratulacje i podziękowania za aktywność i rzetelną pracę dla P. Burmistrz Alicji Sielickiej.