Wstęp

URZĄD MIASTA I GMINY W PROCHOWICACH zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.prochowice.com.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Woźniak, sekretariat@prochowice.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 76 858 44 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzą trzy wejścia dwa wejścia główne od strony Rynku są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, można wjechać na parter wózkiem, dostosowana jest również toaleta dla osób niepełnosprawnych. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

Dostosowanie korytarzy

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy Prochowice znajduje się na parterze i piętrze budynku. Na parterze budynku osoby niepełnosprawne mogą załatwiać swoje sprawy w referatach wykazanych na tablicy informacyjnej osobiście. Natomiast sprawy z zakresu referatów funkcjonujących na piętrze w stosunku do osób niepełnosprawnych będą realizowane poprzez zejście pracownika merytorycznego do interesanta na parter.

Dostosowanie schodów

Na piętro budynku prowadzą schody, brak windy.

Dostosowanie wind

Brak windy.

Dostępność pochylni

Nie jest potrzebna pochylnia, wejścia do budynku są płaskie bez schodów.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych. Przy głównym wejściach do budynku znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika urzędu.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak.

Dostosowanie parkingów

Jest wyznaczony dwustanowiskowy parking dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy Prochowice.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla klientów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Obowiązuje Zarządzenie Nr 167/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie zgłaszania do Burmistrza chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848