GMINA PROCHOWICE AKTYWNIE POZYSKUJE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Gmina Prochowice korzystając z funduszy zewnętrznych realizować będzie kilka projektów w najbliższym czasie:

I. Rozwój kompetencji uczniów szkół podstawowych gminy Prochowice

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu – 1 luty 2022 r. – 31 styczeń 2023 r .

Wartość projektu 480 901,25 zł, dofinansowanie w kwocie 408 640,25 zł.

Celem projektu jest wsparcie 442 uczniów szkół podstawowych w gminie Prochowice w zakresie rozwoju psychologiczno-pedagogicznego, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19, w tym deficytów spowodowanych długotrwałą nauką zdalną.

Projektem objęto 3 szkoły. W projekcie zaplanowano zajęcia :
1. rozwijające dla uczniów uzdolnionych (język angielski, informatyka, robotyka),
2. dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce (matematyka, j. angielski),
3. pozostałe wsparcie terapeutyczne dla uczniów SPE (terapia pedagogiczna),
4. rozwijające kompetencje kluczowe istotne z punktu widzenia rynku pracy (zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i umiejętności pracy w grupie; zajęcia rozwijające kreatywność, techniki pamięciowe oraz umiejętność uczenia się).

II. Cyfrowa Gmina – Granty PPGR

Prochowicki samorząd znalazł się także na liście gmin wybranych do dofinansowania
w ramach Grantów PPGR – którego celem jest wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego
i dostępu do internetu, wyeliminowanie ograniczeń z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi a resztą gmin.
Kwota dofinansowania 846.080,00 zł. Czekamy na podpisanie umowy.

III. Cyfrowa Gmina – rozwój cyfrowy gminy

Gmina czeka także na podpisanie umowy na kwotę ponad 126 tys. zł na rozwój cyfrowy gminy, którego celem jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowych oraz jednostek im podległych i nadzorowanych, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

IV. „Zwiększanie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice”

Gminie Prochowice została przyznana dotacja w kwocie 118 791, 28 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, którą gmina wykorzysta na wykonanie nowych nasadzeń na terenie miasta Prochowice. Ogółem posadzonych zostanie 4 208 szt. roślin, w tym: 77 szt. drzew, 2929 szt. krzewów oraz 1202 szt. bylin i traw. Nasadzenia zostaną wykonane w 2022 roku w 5 punktach na terenie miasta tj. w parku, skwerze Jana Pawła II, basenie miejskim, przy obiekcie szkolnym oraz na promenadzie.

Jak widać, włodarz miasta dba o rozwój każdej dziedziny życia w gminie Prochowice.