baner_unia

Projekt nr RPDS.04.04.01-02-0002/21 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Działanie 4.4 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych; 4.4.1 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych – konkursy horyzontalne
Nr umowy o dofinansowanie projektu: RPDS.04.04.01-02-0002/21-00 zawarta z Instytucją Zarządzającą w dniu 29 kwietnia 2022r.

W ramach w/w projektu został zrealizowany projekt partnerski na podstawie zawartej umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem „Rzeczpospolita Samorządna”, Gminą Chocianów, Gminą Ścinawa, Gminą Wołów, Gminą Brzeg Dolny i Gminą Prochowice.
Nazwa projektu partnerskiego: „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej

Gmina Prochowice w ramach projektu partnerskiego zrealizowała zadanie pn. „Budowa drogi rowerowej trasą nieczynnej linii kolejowej na odcinku Wielowieś – Prochowice”.

Wybudowano drogę rowerowej o szerokości 3,0 i długości 5,1 km na odcinku Wielowieś – Prochowice biegnącą trasą nieczynnej linii kolejowej Kobylin – Legnica.

Wykonawcą robót wybranym w postępowaniu zakupowym było Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Sp. z o.o., Piotroniowice 54, 56-100 Wołów.

Wartość robót wyniosła 4 449 403,27 zł.
Dofinansowanie 85% tj. 3 781 992,77 zł. , środki Gminy Prochowice 667 410,50 zł.