Z początkiem drugiej połowy 2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, w której docelowo zostaną zebrane informacje o źródłach ogrzewania eksploatowanych we wszystkich domach w Polsce. Obowiązek przekazania informacji na ten temat spoczywa na właścicielu każdego budynku czy lokalu mieszkalnego.

Podstawą prawną do uruchomienia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) jest nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Budowa nowego systemu została powierzona Głównemu Urzędowi Nadzoru Budownictwa. Docelowo system przyjmie postać elektronicznego rejestru obsługiwanego przez aplikację dostępową w wersji mobilnej i stacjonarnej.

Oficjalną datą uruchomienia procesu składania deklaracji źródeł ciepła w budynkach był 1 lipca 2021 r.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) ma gromadzić dane na temat budynków i lokali oraz eksploatowanych w nich: 1) źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, 2) źródeł energii elektrycznej, 3) spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Cały proces wiąże się z obowiązkiem właścicieli lub zarządców budynków bądź lokali, którzy przed wejściem w życie nowych regulacji eksploatowali źródła ciepła lub spalania – kotły gazowe, kotły na paliwa stałe, piece kaflowe, kuchnie węglowe – do złożenia do burmistrza specjalnej deklaracji pisemnej o posiadaniu takich urządzeń. Dane z deklaracji zostaną wprowadzone do CEEB.

Na złożenie deklaracji jest czas do 1 lipca 2022 r. Z kolei właściciele nowych budynków będą mieć 14 dni na powiadomienie o rozpoczęciu użytkowania konkretnego źródła ciepła. Niewywiązanie się z terminów może grozić grzywną do 5 tys. zł.

Druki deklaracji można pobrać ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lub w tut. Urzędzie pokój nr 8 gdzie zostanie udzielona pomoc w jej wypełnieniu.

Pliki do pobrania :
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
Formularz A – budynki i lokale mieszkalne (PDF, 235kB)
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne (PDF, 260kB)