Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych “Nasza Gmina w Prochowicach” przy współpracy z Gminą Prochowice wzięło udział w konkursie ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach naboru wniosków “Kraina Łęgów Odrzańskich” dla działania Wzmocnienia kapitału społecznego w ramach przedsięwzięcia P4.

W ramach naboru otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 69.165,00zł na projekt pn. “Aktywizacja i wzmocnienie kapitału społecznego społeczności lokalnej poprzez stworzenie miejsca do uprawiania aktywnej turystyki wodnej i miejsca do wypoczynku w Krainie Łęgów Odrzańskich“.

Kwota dofinansowania naszego projektu stanowi 95% całości przedsięwzięcia. Realizacja zadania zakłada stworzenie przystani turystyczno- rekreacyjnej wraz z miejscem do wypoczynku przy rzece Młynówce, na terenie basenu kąpielowego w Prochowicach. Nasze przedsięwzięcie ma za zadanie wykorzystać potencjał rzeki Młynówki jako miejsca do uprawiania turystyki wodnej (kajakarstwo, rowery wodne czy SUP) na rzecz aktywizacji lokalnej społeczności. Walory przyrodnicze i antropogeniczne występujące przy rzece Młynówce powodują, iż obszar ten w okresie od wiosny do jesieni swoją atrakcyjnością przyciąga rzesze turystów nastawionych na aktywne formy spędzania czasu wolnego- turystyka wodna i rekreacja. Dzięki realizacji naszego projektu będziemy mogli udostępnić mieszkańcom naszej gminy jak i turystom elementy dziedzictwa kulturowego naszego miasta i walory przyrodnicze rzeki Młynówki. Z koryta rzeki obejrzeć będzie można zabytkowy park miejski w Prochowicach oraz XIII wieczny kompleks zamkowy. Realizacja naszego przedsięwzięcia umożliwi więc udostępnienie szlaku wodnego rzeki Młynówki lokalnej społeczności jak i również potencjalnym turystom nastawionym na aktywny wypoczynek. Stworzenie nowoczesnej infrastruktury wraz z miejscem do wypoczynku zapewni korzystającym komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo. Nowo powstała infrastruktura umożliwi również wsparcie przy organizacji różnorodnych form aktywności mieszkańców jak np. spływy kajakowe, spływy rowerami wodnymi, czy zyskujący na popularności sport związany z pływaniem na deskach SUP.

Drugim projektem, w którym Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu przy współpracy z Gminą Prochowice oraz Stowarzyszeniem „Nasza Gmina” wziął udział jest konkurs ogłoszony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uzyskując dofinansowanie do projektu pod tytułem “Wspólnie działamy oraz pływamy w Krainie Łęgów Odrzańskich” w kwocie 28.640,00 złotych.

Realizowanie projektu rozpocznie się w pierwszej połowie 2021 roku. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 37.589,60 złotych z czego prawie 80 % stanowi dotacja uzyskana w konkursie grantowym LGD Odra. Dzięki pozyskanej dotacji powstanie drewniana pergola przy rzece Młynówka, zakupione zostaną rowery wodne, drewniane leżaki parkowe oraz podświetlana fontanna wodna, która niewątpliwie będzie największą atrakcją.

Przedmiotem działania jest zagospodarowanie terenu w zabytkowym parku w Prochowicach poprzez doposażenie miejsca do wypoczynku przy korycie rzeki Młynówka. Planowane przedsięwzięcie ma za zadanie wykorzystać przestrzeń przy rzece w parku jako miejsce do wypoczynku, spotkań oraz relaksu. Przystań w parku w ramach projektu służyć będzie do spływu rowerami wodnymi wzdłuż rzeki, a pergola oraz leżaki parkowe które będą ustawione wśród roślinności na terenie parku podniosą atrakcyjność terenu i zachęcą do korzystania z walorów przyrody. Działanie ma charakter innowacyjny zarówno w skali lokalnej jak i w odniesieniu do całego obszaru LGD – na terenie Gminy Prochowice nie było dotąd przystani wodno – rekreacyjnej połączonej z atrakcją jaką będzie fontanna na rzece, która nada efekt nie tylko wizualny, ale również relaksacyjny dla mieszkańców. Warto wspomnieć o tym, że dzięki wkładowi własnemu naszej gminy w Zabytkowym Prochowickim Parku będą nowe nasadzenia roślinności. Mieszkańcy będą mogli osobiście uczestniczyć w zagospodarowaniu nowych roślin przy powstałej infrastrukturze podczas warsztatów zielarskich.

Wszelkie przewidziane działania w ramach projektów mają na celu aktywizację i integrację społeczeństwa.