Radni Prochowic na sesji w dniu 28.12.2023 uchwalili budżet na rok 2024
Ostanie lata , jak i rok , który za kilka dni rozpoczniemy to trudny czas w historii samorządu , dotyczy to także naszej gminy . Gospodarka światowa zmaga się z negatywnymi skutkami pandemii Covid-19 , trwającego konfliktu zbrojnego na Ukrainie oraz inflacji , co przedkłada się na gospodarkę finansową i rynkową. Bez względu na te uwarunkowania i problemy przygotowaliśmy budżet bardzo ambitny, zapewniający dobrą bieżącą działalność samorządu oraz realizację wielu zadań inwestycyjnych , gwarantujących rozwój naszej gminy oraz poprawę warunków życia mieszkańców.

Planowane dochody budżetu gminy to kwota 61 249 656,88 zł w tym:
– dochody bieżące 38 935 260, 85 zł
– dochody majątkowe 22 314 396,03 zł

Planowane wydatki budżetu gminy to kwota 70 240 260, 88 zł w tym:
– wydatki bieżące 40 835 035, 01 zł
– wydatki majątkowe 29 405 225,87 zł
– planowany deficyt 8 990 604 zł

W ogólnej kwocie wydatków ujęto między innymi:
a) wydatki na oświatę i wychowanie 14 532 875,00 zł,
b) wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinom 8 972 619,56 zł
c) wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 7 518 133,70 zł,
d) wydatki na gospodarkę mieszkaniową 3 280 808,80 zł,
e) wydatki na gospodarkę komunalną, ochronę środowiska (w tym na gospodarkę odpadami i oświetlenie gminy) 8 223 381,08 zł,
f) wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 492 240,00 zł
g) wydatki na administrację publiczną 6 940 713,30 zł
h) wydatki na obsługę długu publicznego 1 430 000,00 zł
i) wydatki na ochronę zdrowia 206 100,00 zł,
j) wydatki na kulturę fizyczną 5 660 329,70 zł,
k) wydatki na transport i łączność 12 337 668,74 zł

W budżecie na rok 2024 zostały również jak co roku wydzielone środki na fundusz sołecki w kwocie: 377 776,61 zł.

Imponująca jest kwota przeznaczona na inwestycje – 30 mln złotych w tym 22 mln zł to środki pozyskane – z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Duże inwestycje planowane w 2024 r. to m.in.:
– rozwój sieci drogowej w kwocie 10 358 621,88 zł,
– rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Prochowice w kwocie 1 850 000,00 zł,
– budowa budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu dla 72 dzieci. W 2024 r. wydatkowana będzie kwota 3 090 000,00 zł (wartość całego zadania: 6,2 mln zł),
– inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w kwocie 2 877 414,00 zł ( w tym zadanie dot. Przebudowy i modernizacji Gminnej Oczyszczalni Ścieków, którego wartość całego zadania w latach 2020-2024 wynosi 8 mln zł),
– poprawa bezpieczeństwa publicznego i ochrony p/pożarowej ( zakup samochodu na potrzeby OSP ) w kwocie 260 000 zł,
– inwestycje w ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w wysokości 5 353 210,00 zł (w tym m.in.: Remont i przebudowa istniejącego budynku usługowego wraz z zewnętrzną kanalizacją deszczową przy ul. Kochanowskiego 8A w Prochowicach, remonty kościołów w Kwiatkowicach i Kawicach czy remont zabytkowej Kaplicy Cmentarnej w Prochowicach),
– wydatki majątkowe na świetlice wiejskie w kwocie 95 979,99 zł,
– wydatki inwestycyjne związane z obiektami sportowymi – 4 750 000,00 zł (dot. Budowy Centrum Sportu, Edukacji i Kultury w Kwiatkowicach oraz Modernizacji Gminnej ogólnodostępnej infrastruktury sportowej w miejscowościach Prochowice, Kawice i Szczedrzykowice (są to zadania wieloletnie o wartości całkowitej: 11,22 min zł),
– wydatki dot. tras rowerowych (Park Rogów Legnicki) w kwocie -700 000 zł.
– budowa chodnika na terenie cmentarza komunalnego w Prochowicach w kwocie 40 000,00 zł,

To inwestycje nie tylko długo oczekiwane przez mieszkańców i podnoszące jakość życia w gminie, ale także pobudzające lokalną gospodarkę

Gmina Prochowice z uchwalonym budżetem