Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚIGW we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2023

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa dolnośląskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Miasto i Gmina Prochowice otrzymała na podstawie umowy nr 0206/D/OZ/LG/2023 z  dnia 23 marca 2023 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych w gminie Prochowice w roku 2023”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 44 768,16 zł. Kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyniosła 15 366,40 zł. Pozostała część została pokryta ze środków  Gminy Prochowice w kwocie 13 097,36 zł. oraz mieszkańców w kwocie 16 304,40 zł W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 38,82 Mg.

Odbiór i demontaż płyt eternitowych odbywał się od 04 października do 09 października b.r. br. W projekcie wzięło udział 21 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Z 5 obiektów zdemontowano płyty cementowo-azbestowe. W 16 przypadkach specjalistyczna firma odebrała  z  nieruchomości wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów.