BURMISTRZ MIASTA I GMINY PROCHOWICE
informuje o zakończeniu postępowania konkursowego i wyłonieniu oferty na realizację zadania:

z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikającym z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Prochowice na lata 2023-2025. Przeprowadzenie przedsięwzięcia informacyjno – edukacyjnego dotyczącego uzależnień i zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych, adresowane do różnych grup docelowych w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców wraz z oprawą artystyczną podczas imprezy tematycznej organizowanej na terenie miasta Prochowice w dniu 12 sierpnia 2023r. pod nazwą „Dzień Prochowic – Biesiada nad Kaczawą”.

– wysokość dofinansowania 8000zł

W wyznaczonym terminie złożono 1 ofertę, która spełniła kryteria zawarte w ogłoszeniu o konkursie. Komisja Konkursowa zarekomendowała, a Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu
z siedzibą: 59-230 Prochowice, ul. Karola Miarki 5

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka