Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
informuje, że z dniem 4 maja 2023 r. Gmina Prochowice przystępuje do sprzedaży końcowej paliwa stałego (węgla) dla gospodarstw domowych

Wnioski o zakup węgla można składać do dnia 30 czerwca 2023 r. w Sekretariacie Urzędu MiG Prochowice pok. Nr 16, I piętro.
Wnioski rozpatrywane będą przez Gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości węgla przeznaczonego do sprzedaży końcowej.
Do sprzedaży końcowej przeznaczono ok. 390 ton węgla, z tego:
– orzech ok. 208 t,
– kostka ok. 77 t,
– groszek ok. 105 t.

Cena za 1 tonę ustalona została na kwotę 1 920,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia złotych).

Sprzedaż końcowa prowadzona będzie do wyczerpania zapasów lecz nie później niż do dnia 31 lipca 2023r.

Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilościowych, a zakupu mogą dokonać również osoby spoza terenu Gminy Prochowice, posiadające uprawnienia potwierdzone w formie zaświadczenia wydanego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu zamieszkania – dotyczy wypłacenia dodatku węglowego.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (76) 85 84 342 wew. 3 w godz. pracy Urzędu.