Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Prochowicach, we współpracy z Gminą Prochowice, realizuje Projekt pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna etap 2 oraz rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Golance Dolnej”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”. Dofinansowanie stanowi 81% wydatków na realizację całego przedsięwzięcia, a całkowity koszt inwestycji wynosi blisko 3 mln zł brutto.

Projekt składała się z dwóch zadań inwestycyjnych, które obejmują budowę sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej.

Planowana inwestycja pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Golanka Dolna etap 2 oraz rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Golance Dolnej” polegać będzie na wybudowaniu systemu grawitacyjno-tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Golanka Dolna etap II wraz z włączeniem do gminnego systemu odprowadzania ścieków komunalnych we wsi Golanka Dolna etap I i docelowym odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Prochowicach.

Uwarunkowania i ukształtowanie terenu objętego projektem wymusiły zaprojektowanie układu kanalizacji grawitacyjno-tłocznej. Zakres rzeczowy projektu kanalizacji sanitarnej we wsi Golanka Dolna obejmuje:
– wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej o śr. 200 mm o długości 1047,99 mb
– wybudowanie kanalizacji grawitacyjnej o śr. 160 mm o długości 448,58 mb
– wybudowanie pompowni PV z zagospodarowaniem terenu i ogrodzeniem w il. 1 szt.
– wybudowanie rurociągu tłocznego ze studzienkami czyszczaka i rozprężnymi o długości 237,31 mb
– rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni o długości 1696,28 m2
– zasilenie energetyczne pompowni PV w il. 1 szt
oraz zakres rzeczowy projektu rozbudowy sieci i przyłączy wodociągowych w Golance dolnej
– roboty ziemne sieci i przyłączy wodociągowe o długości 364,27 mb
– roboty montażowe sieci i przyłącza wodociągowe o długości 241,30 mb

Inwestycja nie obejmuje budowy przyłączy. Ich wykonanie i przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej należy do obowiązków właścicieli nieruchomości – do wykonania na koszt przyłączanego do sieci. Realizując inwestycję stworzone zostaną mieszkańcom warunki do podłączenia się do sieci, a w efekcie właściwe warunki do odprowadzania i oczyszczania wszystkich ścieków z terenu objętego projektem.