W dniu 9 października 2023 r. roku Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka odebrała, z rąk Sekretarza Stanu – Krzysztofa Kubowa, promesę na realizację zadania związanego z poprawą komunikacji oraz infrastruktury w mieście Prochowice.

Promesa opiewa na kwotę 7 980 000 zł, środki pozyskane zostały z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Edycja ósma.

Nazwa inwestycji: Poprawa komunikacji oraz infrastruktury drogowej w mieście Prochowice

Opis inwestycji:
W ramach inwestycji planuje się przeprowadzenie przebudowy i remontu dróg w mieście Prochowice, mającej na celu poprawę rozwiązań komunikacyjnych, poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawę stanu nawierzchni ulic i chodników.

W zakresie prac do wykonania jest :
1. Remont chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Powstańców Warszawy polegający na rozebraniu istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów, wykonaniu korytowania oraz podbudowy na całej szerokości chodnika, ustawieniu krawężnika i obrzeża oraz położeniu nawierzchni z kostki brukowej, betonowej.
2. Remont drogi gminnej ul. Wojska Polskiego polegający na rozbiórce istniejącej nawierzchni drogi, rozbiórce istniejących krawężników i chodnika z płyt betonowych, wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni, ułożeniu podbudowy, ustawieniu nowego krawężnika, odtworzeniu nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz ułożenie dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu ścieku ulicznego z kostki kamiennej, wykonaniu przejść dla pieszych oraz ustawieniu oznakowania.
3. Przebudowa drogi gminnej ul. 1-go Maja polegająca na wykonaniu odwodnienia ulicznego, oświetlenia ulicznego, wykonaniu nowych nawierzchni drogi z kostki granitowej i chodnika z płyt oraz kostki granitowej.
4. Przebudowa drogi gminnej ul. Lwowskiej polegająca na wykonaniu odwodnienia ulicznego, oświetlenia ulicznego, wykonaniu nowych nawierzchni drogi z kostki granitowej i nawierzchni bitumicznej, chodnika z płyt oraz kostki granitowej.
5. Budowa ulicy Magnoliowej polegająca na wykonaniu odwodnienia ulicznego, oświetlenie ulicznego, wykonaniu drogi z nawierzchni bitumicznej.
6. Budowa ulicy Rumiankowej polegająca na wykonaniu odwodnienia ulicznego, oświetlenie ulicznego, wykonaniu drogi z nawierzchni bitumicznej.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: 15 m-cy
Przewidywana wartość inwestycji: 8 400 000,00
Deklarowana kwota udziału własnego: 420 000,00
Procentowy udział własny wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5%
Kwota wnioskowanych środków: 7 980 000,00