Przypominamy, że od 1 lutego 2020 r. obowiązywać będą dwie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. podstawowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata podwyższona jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Wynika toze zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). Dla nieruchomości zamieszkałych ustalono następujące stawki:

–  stawkę podstawową tj. stawkę za odpady segregowane w wysokości:

29,00 zł za osobę, za miesiąc;

– stawkę podwyższona jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny:

116,00 zł za osobę, za miesiąc.

W przypadku właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy posiadają własne kompostowniki przewidziane jest zwolnienie z opłaty w wysokości 2,00 zł od osoby miesięcznie.

Dla właścicieli nieruchomości, na których  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalono następujące stawki:

– stawkę podstawową do zbiórki odpadów tj. stawkę za odpady segregowane za pojemnik:

 • o pojemności 60 l – w wysokości 2,95 zł;
 • o pojemności 120 l – w wysokości 5,90 zł;
 • o pojemności 240 l – w wysokości 11,80 zł;
 • o pojemności 1100 l – w wysokości 54,17 zł;
 • o pojemności 2500 l – w wysokości 122,96 zł;

– stawkę podwyższoną jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny za pojemnik:

 • o pojemności 60 l – w wysokości 11,80 zł;
 • o pojemności 120l – w wysokości23,60 zł;
 • o pojemności 240l – w wysokości 47,20 zł;
 • o pojemności 1100l – w wysokości 216,68 zł;
 • o pojemności 2500l – w wysokości 491,84 zł.

Określone powyżej stawki opłat za pojemniki dotyczą pojemników na wszystkie rodzaje odpadów tj. odpady z metali, tworzyw sztucznych i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, szkło, odpady biodegradowalne i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Wysokie podwyżki stawek są wynikiem rozstrzygniętego przetargu na transport, odbiór i zagospodarowanie odpadów. Firmy biorące w nim udział znacząco podwyższyły ceny oferowanych usług w porównaniu do lat ubiegłych.Wynika to z rosnących coraz bardziej kosztów funkcjonowania systemu, na które składają się:

 • wzrost ustalanej przez rząd i stanowiącej dochód budżetu państwa tzw. „opłaty marszałkowskiej”, czyli opłaty za składowanie odpadów komunalnych, która jeszcze w 2017 roku wynosiła 24,15 zł za tonę składowanych odpadów. Zaledwie rok później, w 2018 roku, za tonę składowanych odpadów trzeba było zapłacić 140 zł czyli niemal 6 razy więcej, a w 2019 roku koszt składowania wzrósł o kolejnych 21% do kwoty 170 zł. W 2020 roku opłata ta wynosić będzie 270 zł.
 • mocno odczuwalny wzrost cen energii elektrycznej,
 • rosnące koszty pracy.

Należy też pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa) koszty gospodarki odpadami muszą być w 100% pokrywane opłatami wnoszonymi przez mieszkańców, a ustawa o finansach publicznych uniemożliwia gminie wprowadzenie dopłat do odbioru odpadów, tak jak jest to możliwe np. w przypadku dopłat do ceny wody i ścieków.

Przypominamy również, że w  związku ze zmianą przepisów właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, którzy nie prowadzili wcześniej segregacji odpadów muszą złożyć nowe deklaracje. Na zmianę deklaracji mieszkańcy mają czas do 10 marca 2020 r.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne również mają obowiązek segregacji odpadów. Właściciele tych nieruchomości muszą złożyć nowe deklaracje za gospodarowanie odpadami i oświadczenie o chęci przynależności do systemu zbiórki odpadów organizowanego przez Gminę do dnia
28 lutego 2020 r. Każdy właściciel tych nieruchomości, który nie złoży oświadczenia i deklaracji zostanie wykluczony z systemu gminnego i nie będą od niego odbierane odpady komunalne.