Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice do przedkładania propozycji zadań i uwag do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice serdecznie zaprasza przedstawicieli ww. organizacji do przedkładania propozycji zadań i uwag do programów na rok 2021.

Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 10 listopada 2020r. do dnia 23 listopada 2020r.

Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem formularza dostępnego poniżej.

Wypełnione formularze można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Prochowice ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice oraz drogą elektroniczną na adres: a.swirniak@prochowice.com, w terminie określonym wyżej (liczy się data wpływu).
Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Alicja Sielicka
Burmistrz Miasta i Gmin Prochowice

Formularz do konsultacji (DOC, 31 KB)

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Prochowice na rok 2021 (PDF, 252 KB)