OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice do przedkładania propozycji zadań i uwag do rocznego programu współpracy na 2024 rok.

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice serdecznie zaprasza przedstawicieli ww. organizacji do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na 2024 rok.

Propozycje prosimy wnosić na „formularzu zgłaszania opinii” do dnia 14 listopada 2023 roku na adres Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1, osobiście w pokoju nr 7 lub e-mail: m.kaczmarek-krzak@prochowice.com.

Marta Kaczmarek-Krzak
Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka

Projekt uchwały w sprawie konsultacji na 2024 (PDF, 261KB)
Formularz zgłoszenia opinii (DOCX, 27KB)