Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie działających na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Prochowice do przedkładania propozycji zadań i uwag do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 12 stycznia 2022r. r. do dnia 25 stycznia 2022r.

Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej: https://www.prochowice.com.
Wypełnione formularze można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Prochowice ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice oraz drogą elektroniczną na adres: a.swirniak@prochowice.com, w terminie określonym wyżej (liczy się data wpływu).
Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Alicja Sielicka
Burmistrz Miasta i Gmin Prochowice

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (PDF, 718kB)

Formularz do konsultacji (DOC, 27kB)