W 2019 roku Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” zlecił firmie TECHKRAM Błaszek – Spychała opracowanie koncepcji, której przedmiotem był projekt wchodzący w skład kompleksowego przedsięwzięcia pn:
– lokalizacji i budowa kontenerowej pompowni wody (zdatnej do spożycia przez ludzi) celem zwiększenia ciśnienia wody w sieci dla odbiorców indywidualnych jak i zabezpieczenia
P. poż. dla miejscowości Golanka Dolna, Golanka Górna, Spalona, Jaśkowice Legnickie, Rosochata.
– modernizacja kontenerowej pompowni wody (zdatnej do spożycia przez ludzi) w Spalonej celem zwiększenia wydajności i ciśnienia wody w sieci dla odbiorców indywidualnych jak
i zabezpieczenia P.poż w miejscowościach Spalona, Szczytniki Małe, Kunice, Bieniowice, Pątnów Legnicki, Miłogostowice, Szczytniki nad Kaczawą oraz budowa zbiornika do magazynowania wody o pojemności 100 m3 (zdatej do spożycia przez ludzi) w miejscowości Spalona.

W zakresie projektu przewidziano budowę kontenerowej pompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi czystej wody, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą zapewniającą eksploatację nowoprojektowanego obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Zostały uwzględnione następujące roboty budowlane:
– budowa kontenerowej pompowni wody,
– budowa dwóch zbiorników retencyjnych czystej wody,
– budowa sieci wodociągowej,
– budowa instalacji technologicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, sterowniczej,
– budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej,
– rozbiórka istniejących obiektów (dwukomorowago zbiornika retencyjnego, pompowni kontenerowej – kontenera technicznego, zbiornika bezodpływowego na sieci sanitarne),
– rozbiórka fragmentu sieci wodociągowej, części instalacji kanalizacji deszczowej, likwidacja słupów oświetlenia zewnętrznego, rozbiórka ogrodzenia,
– zagospodarowanie terenu (ogrodzenie, utwardzenie terenu, zieleń).

Wartość opracowanego projektu dokumentacji wyniosła 104.550,00zł.
Wykonana dokumentacja na modernizację pompowni w Spalonej została przekazana Gminie Kunice wraz z przepisaniem pozwolenia na budowę.

Związek Komunalny „Wodociąg Lisowice” przekazał na to zadanie Gminie Kunice kwotę w wysokości 250.000,00zł.
Wartość zrealizowanej inwestycji wynosi 1.509.825,00zł