W marcu br. przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa. W tym roku jest ona obowiązkowa dla mężczyzn, którzy urodzili się w 2001 roku, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy, trwający ponad trzy miesiące, na terenie miasta i gminy Prochowice.

Uwaga: kwalifikacji podlegają także mężczyźni urodzeni wcześniej, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
na terenie gminy Prochowice w 2020 roku

Burmistrz Prochowic  wzywa do kwalifikacji wojskowej:

  • mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1996 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków (o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944)).
    Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie miasta i gminy Prochowice.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy przy ul. Koziorożca 9  (Spółdzielczy Dom Kultury „KOPERNIK” w Legnicy , w dniach :

9-10 marca 2020 roku – mężczyźni,
11 marca 2020 roku – kobiety

Celami, realizowanymi w trakcie trwania kwalifikacji, jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji oraz założenie ewidencji wojskowej osobom podlegającym temu obowiązkowi .

Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonuje powiatowa komisja lekarska. Na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza wchodzącego w skład powiatowej komisji lekarskiej, osobie stającej do kwalifikacji wojskowej ustalona zostaje jedna z niżej wymienionych kategorii zdrowia:

„A” „zdolny do czynnej służby wojskowej” – oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej;

„B” „czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej” – oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia, albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokują odzyskanie zdolności do czynnej służby wojskowej;

„D” „niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju”;

„E” „trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.”

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2020 roku.

Foto: WKU Głogów