Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2023 roku oraz w związku z przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej planowanej dla Miasta i Gminy Prochowice w dniach od 1 do 2 czerwca 2023 r., informujemy:

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice wzywa do kwalifikacji wojskowej:
1. mężczyzn urodzonych w 2004 roku;
2. mężczyzn urodzonych w latach 1999 – 2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby, które w latach 2021 – 2022:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4. kobiety urodzone w latach 1999 – 2004 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny.
5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Miasta i Gminy Prochowice, winny obowiązek ten spełnić w dniach 1-2 czerwca 2023 roku.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Legnicy w budynku Spółdzielczego Domu Kultury „Kopernik” przy ul. Koziorożca 9.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2023 roku.