Gmina Prochowice, dzięki zaangażowaniu Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice, otrzymała z budżetu Województwa Dolnośląskiego dofinansowanie w kwocie 260 000,00 zł na budowę nowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej i długości 650 m w Mierzowicach.

Pomoc finansowa na dofinansowane powyższego zadania pochodzi ze środków na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

Koszt wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 783 000,00 zł i obejmuje wykonanie:
– podbudowy z tłucznia łamanego o grubości 35 cm,
– wykonanie warstwy wyrównawczej o grubości 7 cm asfaltu,
– wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm asfaltu,
– wykonanie obustronnych poboczy oraz zjazdów na posesje.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 523 000,00 zł będą pochodzić z tegorocznego budżetu Miasta i Gminy Prochowice.
Roboty przewidziane są do wykonania na przełomie III i IV kwartału bieżącego roku.
To kolejna z inwestycji drogowych w gminie Prochowice planowana do realizacji przez gospodarza terenu, która ułatwi dojazd mieszkańcom gminy.

promesa