Informuję Państwa, że w roku ubiegłym zmieniły się zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nowym brzmieniem tego przepisu właściciele nieruchomości są zobowiązani do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisami odrębnymi.
Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych gromadzonych w szambach, wykonując ten obowiązek są obowiązani do udokumentowania w formie posiadania umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
Na terenie naszej Gminy takie zezwolenia posiadają:
1. Prochowickie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o., ul. Jagiellońska 32 w Prochowicach, tel (76) 87-88-912
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „PORTO”, ul. Kościuszki 8 w Prochowicach, tel. (76) 85-85-665.

Zgodnie z nowym brzmieniem cytowanego powyżej przepisu Gmina ma obowiązek dokonywania kontroli czy właściciele nieruchomości posiadają zawarte umowy na wywóz ścieków z szamb z Państwa posesji do oczyszczalni ścieków oraz czy faktyczne nieczystości te są wywożone (okazanie faktury za realizację wywozu).
W tym miejscu zwracam się do Państwa – właścicieli nieruchomości, które nie zostały jeszcze podłączone do kanalizacji sanitarnej aby w pierwszym rzędzie podłączyć je do kanalizacji, a tam gdzie nie ma takich możliwości technicznych zawrzeć umowę z jednym ze wskazanych wyżej przedsiębiorców na wywóz ścieków oraz fizyczne wywożenie nieczystości do oczyszczalni ścieków.
Dodatkowo informuję, że w przypadku kiedy właściciel nieruchomości nie wykona obowiązku wywozu nieczystości ciekłych zgromadzonych w szambie do oczyszczalni ścieków obowiązek ten przejmie Gmina, lecz wówczas zostanie zastosowana stawka w wysokości 170 zł/m3 ścieków oraz 250 zł/m3 osadów z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków.
Informując Państwa o powyższym proszę aby właściciele nieruchomości, które nie są jeszcze podłączone do kanalizacji sanitarnej albo przyłączyli swoje posesje albo zawarli stosowne umowy i wykonywali obowiązek wywozu nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka