Uprzejmie informujemy, że brakowaniem objęta zostanie dokumentacja medyczna osób, które były pacjentami Przychodni Rejonowej w Prochowicach:
– w latach 1981 – 2001 w Poradni Ogólnej
– w latach 1981 – 2001 w Poradni dla Kobiet
– w latach 1979 – 2001 w Poradni dla Dzieci Zdrowych

Jednocześnie informujmy, że zgodnie z powoływaną Ustawą dokumentacja medyczna przeznaczona na zniszczenie może być wydana pacjentowi nie wcześniej jak po upływie 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która jest przechowywana w Przychodni Rejonowej w Prochowicach przez okres 22lat.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia mogą ubiegać się o jej wydanie do 21.05.2022r. po uprzednim złożeniu wniosku w biurze Przychodni Rejonowej w Prochowicach I piętro.

Dokumentację medyczną możemy wydać byłemu pacjentowi na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, a w razie śmierci osobom przez niego upoważnionym.
Po upływie ww. terminu dokumentacja medyczna, zgodnie z obowiązująca procedurą, zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia) bez możliwości odtworzenia danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417)

Prochowice, dnia 21.03.2022r