Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2021r.poz.1899, z późn.zm.) zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2014r. poz.1490, z późn.zm)

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego (branża wolna) znajdującego się w budynku nr 4 przy ul. 1-go Maja w Prochowicach działka nr 81 obręb 2 Prochowice nr księgi wieczystej LE1L/000/42445/3

1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne:
– Osoby fizyczne –poprzez osobiste stawiennictwo przedstawiając dowód tożsamości lub poprzez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa ,
– Osoby prawne – poprzez stawiennictwo osób uprawnionych przedstawiając aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
2. Oznaczenie nieruchomości: Lokal użytkowy, powierzchnia użytkowa lokalu: 37,70m2 , Adres: 59-230 Prochowice ul. 1-go Maja 4
3. Opis nieruchomości :Lokal użytkowy znajduje się na parterze budynku . Składa się z dwóch pomieszczeń oraz toalety. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.
4. Termin zagospodarowania nieruchomości : 2 miesiące od podpisania umowy najmu.
5. Terminy wnoszenia opłat z tytułu czynszu najmu oraz waloryzacja czynszu: do końca miesiąca , którego opłata dotyczy. Czynsz najmu będzie waloryzowany w okresach rocznych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.
6. Informacja o przeznaczeniu do oddania w najmem: lokal przeznaczony do oddania w najem Zarządzeniem Nr 106/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.
7. Cena wywoławcza za 1m2 – 7 zł plus obowiązujący podatek VAT.
8. Przeznaczenie : branża wolna
9. Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń.
10. Wzór umowy: z wzorem umowy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice
ul. Rynek1, 59-230 Prochowice, pok. nr 1.
11. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się dnia 17 stycznia 2022r. o godz. 11 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prochowice, Rynek 1, sala nr 20. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości(Dz.U. 2020r. poz.1698).
12. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie w pieniądzu wadium. Ustala się wadium do przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. 1-go Maja 4 w Prochowicach w kwocie 100zł (słownie: sto złotych) na konto Gminy Prochowice BS Wschowa o/ Prochowice nr: 86866900010341359720000003, z zaznaczeniem „Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego ul. 1-go Maja 4 w Prochowicach”. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu. Dokonanie wpłaty powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie kwoty wadium przez Gminę Prochowice do dnia 14.01.2022r. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Prochowice. Dowód wniesienia wadium uczestnik winien przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.
13. Wadium wygrywającego przetarg , zaliczone zostanie na poczet czynszu.
14. Wadium pozostałych uczestników , którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
15. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej prawa do najmu. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem z góry do pełnych złotych.
16. Miejsce i termin zawarcia umowy najmu zostanie podany osobie ustalonej jako najemca w pisemnym zawiadomieniu najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
17. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako najemca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie ustalonym do zawarcia umowy najmu, podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt.15 niniejszego ogłoszenia. W takim przypadku organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy.
18. Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
19. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta i Gminy Prochowice Rynek 1 pok. nr 1 tel. 076 85-84-342 wew.3, e-mail: j.wacker@prochowice.com