W dniu 3 sierpnia br. w Prochowicach przy ul. Wrocławskiej 29 oficjalnie otwarto tzw. „mieszkanie chronione” przeznaczone dla nastolatków opuszczających dom dziecka lub rodzinę zastępczą. Mieszkanie ma 42 metry i składa się z salonu połączonego z kuchnią, sypialnią, łazienką i pomieszczeniem gospodarczym.

Środki na przystosowanie obiektu w Prochowicach zostały pozyskane przez w ramach konkursu grantowego. Powiat Legnicki otrzymał 1 678 000 złotych z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Umowę na realizację projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Koszt 237 881,40zł w tym adaptacja i wyposażenie budynku 154 881,40zł.
Gmina Prochowice miała swój wkład w utworzeniu mieszkania chronionego w postaci przekazanie lokalu przy ul. Wrocławskiej w użyczenie dla Powiatu Legnickiego jak również w dokonaniu remontu dachu i elewacji tego budynku. Koszt poniesiony przez Gminę Prochowice 80.000,00 zł.

Głównym celem projektu grantowego, o którym wyżej mowa było opracowanie i wdrożenie lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w 20 gminach, powiatach oraz miastach na prawach powiatu, wybranych z terenu całego kraju w ramach przeprowadzonego konkursu grantowego. Powiat Legnicki jako jedyny na terenie Województwa Dolnośląskiego oraz z 7. pozycją na tle całego kraju, zakwalifikował się do otrzymania grantu z rekomendowaną kwotą dofinansowania w wysokości 1 678 000 zł.

W ramach zaplanowanych działań na terenie powiatu powstanie mi.in. 7 mieszkań chronionych, w których okresowo będą mogli zamieszkać mieszkańcy powiatu znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej wiekiem, niepełnosprawnością, przewlekłą chorobą lub kryzysem, a także pełnoletni wychowankowie pieczy zastępczej. W mieszkaniach chronionych mieszkańcy będą mieli zagwarantowane usługi bytowe oraz wsparcie specjalistyczne lub, w razie potrzeby, usługi opiekuńcze.

W Prochowicach powstało pierwsze tego typu mieszkanie chronione typu „treningowego” uczące samodzielności wychowanków instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.