Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację w 2022 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok.

OPIS ZADANIA:
Przeprowadzenie przedsięwzięcia informacyjno – edukacyjnego służącego wzmacnianiu czynników chroniących przed zachowaniami ryzykownymi dotyczącymi uzależnień i zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych , adresowane do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci , młodzieży i rodziców wraz z oprawą artystyczną podczas imprezy tematycznej organizowanej na terenie miasta Prochowice w dniu 20 listopada 2022r. – Turniej Tańca.