Burmistrz Miasta i Gminy Prochowic ogłasza otwarty konkurs ofert:
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej adresowanej do mieszkańców miasta i gminy Prochowice i osób bezdomnych pod nazwą
„Posiłek dla potrzebujących 2022”

Konkurs ogłoszony jest na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 ) w dniu 10 grudnia 2021r.

Formy realizacji zadania
1. Przedmiotem konkursu są oferty dotyczące stołówki lub innych miejsc przygotowania i wydawania posiłków dla osób bezdomnych oraz ubogich mieszkańców miasta i gminy Prochowice z uwzględnieniem:
A. przepisów sanitarnych,
B. bezpiecznych i godnych warunków wydawania i spożywania posiłków.
2. Uczestnikami działań mogą być osoby mieszkające lub przebywające na terenie miasta i gminy Prochowice, którym warunki materialne nie pozwalają na zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.
3. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

Cel realizacji zadania publicznego
Celem realizacji zadania publicznego jest przygotowanie oraz bezpłatne wydawanie gorących posiłków dla osób bezdomnych oraz najuboższych mieszkańców miasta i gminy.

Termin i miejsce realizacji zadania
1. Zadania publiczne w wymienionej formie realizowane będą w okresie: 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r., Podmiot składający ofertę określa roczny okres realizacji projektu.
2. Miejscem realizacji jest miasto i gmina Prochowice. Podmiot składający ofertę określa dokładnie miejsce realizacji zadania wraz z tytułem prawnym do korzystania z lokalu.

Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadania
1. Na realizację zadania w wymienionej formie miasto i gmina Prochowice przekaże dotację w łącznej wysokości 56.000,00 PLN.
2. W 2021 roku gmina przekazała na realizację zadania publicznego w wymienionej formie dotację w łącznej wysokości – 50.000 PLN.

Warunki składania ofert
1. Oferty należy składać w terminie do dnia 30 grudnia 2021 roku do godz. 12.00 w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy, 59-230 Prochowice ul. Rynek 1 – tel. (076) 85-84-342/3 .
2. Oferta powinna być złożona na formularzu wniosku zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 poz. 2057)
3. Załącznikami do oferty są następujące dokumenty:
– aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia, z wyjątkiem organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
– kopia kserograficzna statutu lub innego dokumentu zawierającego zakres działalności podmiotu oraz wskazującego organy uprawnione do reprezentacji, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną z ramienia wnioskodawcy,
– oświadczenie oferenta o posiadaniu przez realizatorów kwalifikacji do wykonania zadań programowych zgłoszonej oferty,
– zapewnienie lokalu do realizacji zadania (np. akt własności, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia)
– inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu,
4. Wniosek (wraz z załącznikami) należy dostarczyć listem poleconym lub osobiście. Na kopercie należy umieścić napis: Konkurs: „Posiłek dla potrzebujących 2020” oraz nazwę i adres wnioskodawcy. W przypadku składania wniosku osobiście wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku z datą jego przyjęcia (na własnym egzemplarzu wniosku).
5. Ofertę sporządzić w języku polskim ,czytelnie, strony oferty winny być ponumerowane.
6. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki muszą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie obok poprawnego.
7. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
8. Druk oferty realizacji zadania publicznego można uzyskać na stronie www.bip.prochowice.com.pl , w Referacie Spraw Społecznych i Obywatelskich pokój nr 7.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1. Wyboru oferty dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy. Komisja konkursowa może wystąpić o dodatkowe informacje do uczestników konkursu.
2. Przy wyborze ofert stosowane będą następujące kryteria:
– komisja ocenia możliwość realizacji zadania publicznego
– komisja ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania
– doświadczenie i kwalifikacje oferenta w realizacji zadania
– stopień zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej
– budżet projektu (wysokość kosztów, inne źródła finansowania, w tym wkład własny wnioskodawcy)
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 31 grudnia 2021 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.bip.prochowice.com.pl i stronie www.prochowice.com

Zasady przekazania dotacji
1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535 ) po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym oferentem.
2. Miasto i Gmina Prochowice może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w następujących przypadkach:
a. gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie,
b. gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
3. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym oferentem a Gminą Prochowice.

Wszelkie informacje na temat konkursu, uzyskać można w Referacie Spraw Społecznych i Obywatelskich, pokój nr 7, tel. (076) 85-84-342/3 wew. 39.

Burmistrz Miasta i Gminy
Prochowice