Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
ogłasza
OTWARTY KONKURS OFERT
na realizację w 2022 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wynikającym z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok.

OPIS ZADANIA:
Przeprowadzenie przedsięwzięcia informacyjno – edukacyjnego dotyczącego uzależnień i zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych , adresowane do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci , młodzieży i rodziców wraz z oprawą artystyczną podczas imprez tematycznych organizowanych na terenie miasta Prochowice w terminach: 14 sierpień 2022r. Dni Prochowic, 04.09.2022r. Dożynki Gminne, 18.09.2022r. Rewia Akordeonowa.