Przypomnijmy, że zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, u osób fizycznych podatek od nieruchomości (ustalany w drodze decyzji przez organ podatkowy) jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w roku podatkowym, w terminach:
– do 15 marca,
– do 15 maja,
– do 15 września,
– do 15 listopada.

Termin ten dotyczy także zapłaty podatku rolnego, leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego.
Natomiast w przypadkach, gdy kwota podatku od nieruchomości nie przekracza 100 zł, jest on płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty (art. 6 ust. 11a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Od 13 października 2021 r. koszty upomnienia wynosić będą 16 złotych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 67).