Dnia 28 stycznia 2020 r. w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka podpisała Deklarację Intencji Zawiązania Współpracy między gminami, miastami i powiatami Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Swoje podpisy na deklaracji złożyli przedstawiciele 31 samorządów naszego regionu. Prace nad projektem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych trwały od jesieni 2019 r. Celem projektu jest połączenie wspólnych sił samorządów dla skuteczniejszego zdobywania środków na inwestycje z Unii Europejskiej w perspektywie budżetowej 2021-2027 na unowocześnianie naszych miast, gmin i powiatów. Wśród inwestycji, dofinansowanych z kolejnego budżetu Unii Europejskiej, mogą się znaleźć m.in. ważne połączenia drogowe, centra przesiadkowe, przedsięwzięcia ekologiczne i niskoemisyjne oraz wiele usług publicznych dla lokalnych społeczności.

Oto treść Deklaracji:

Reprezentując mieszkańców Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, zamieszkujących obszary miejskie i wiejskie gmin oraz powiatów:

gminy Chojnów, gminy Miejskiej Chojnów, gminy Gaworzyce, gminy Głogów, gminy Miejskiej Głogów, gminy Góra, gminy Grębocice, gminy Jemielno, gminy Jerzmanowa, gminy Kotla, gminy Krotoszyce, gminy Kunice, gminy Legnica, gminy Legnickie Pole, gminy Lubin, gminy Miłkowice, gminy Niechlów, gminy Pęcław, gminy Polkowice, gminy Prochowice, gminy Przemków, gminy Radwanice, gminy Rudna, gminy Ruja, gminy Wąsosz, gminy Żukowice, Powiatu Głogowskiego, Powiatu Górowskiego, Powiatu Legnickiego, Powiatu Lubińskiego, Powiatu Polkowickiego,

jak również mając na względzie troskę o rozwój społeczno-gospodarczy tegoż Obszaru, wyrażamy wolę podjęcia wspólnych działań na rzecz ustanowienia partnerstwa, pogłębiającego naszą współpracę i integrację terytorialną w celu zoptymalizowania wykorzystania szans i potencjałów rozwojowych w przyszłym okresie programowania budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Podejmujemy wyzwania zawarte w dokumentach strategicznych Unii Europejskiej, Rzeczypospolitej Polskiej oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego dla zapewnienia warunków trwałego rozwoju na obszarze objętym Deklaracją.

Wykorzystując potencjał ok. 450 tys. mieszkańców Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, deklarujemy:

1. Zintensyfikowanie działań, mających na celu zacieśnienie współpracy i wzmocnienie więzi partnerskich oraz podniesienie jakości i skuteczności działania reprezentowanych przez nas jednostek samorządu terytorialnego.

2. Stosowanie zasady partnerstwa i współpracy, dążąc do zrównoważonego rozwoju całego Obszaru Funkcjonalnego.

3. Wypracowanie formy organizacyjno-prawnej partnerstwa zdolnego do skutecznego zabezpieczania  interesów gmin i powiatów członkowskich względem działań instytucji centralnych i regionalnych w zakresie absorpcji środków pomocowych Unii Europejskiej i budżetu państwa w perspektywie finansowej 2021-2027.

4. Podjęcie wspólnych prac na rzecz opracowania strategicznego dokumentu rozwoju Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym prac na rzecz zarówno zdiagnozowania obszarów wymagających intensywnego wsparcia, jak również określenia potencjałów rozwojowych podregionu, a w konsekwencji zidentyfikowania wyzwań, wizji, celów i zadań przed nim stojących.

5. Dążenie do uchwalenia na naszym Obszarze Funkcjonalnym instrumentu terytorialnego, przyczyniającego się do realizacji polityki rozwoju, który uwzględniał będzie wyznaczone przez nas cele strategiczne oraz kierunki Polityki Spójności UE w okresie 2021-2027.

6. Współpracę z Zarządem Województwa Dolnośląskiego i Rządem RP w celu określenia finansowych narzędzi wsparcia wypracowanej przez nas strategii rozwoju oraz uczynienia przyjętej przez nas formy partnerstwa beneficjentem sposobu wspomagania obszarów funkcjonalnych ze środków unijnych oraz krajowych.

Deklaracja gmin i powiatów Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego stanowi wyraz woli naszej współpracy, jak również świadectwo odpowiedzialności za równomierny i zrównoważony rozwój terytorialny naszego podregionu i całego Dolnego Śląska. Deklaracja nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych ani prawnych dla którejkolwiek ze stron. Szczegółowe zasady współpracy, w zależności od przyjętej formy prawnej, zostaną uregulowane w odrębnych porozumieniach bądź umowach zawartych między stronami.