Ostatnia w tym roku sesja odbyła się 29 grudnia 2021 r. Głównym tematem było przyjęcie budżetu gminy na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prochowice na lata 2022- 2035.

Materiały związane z przyszłorocznym budżetem gminy zaprezentowała Pani Burmistrz Alicja Sielicka wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2022-2035. Skarbnik MIG przedłożyła pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prochowice, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2022 r. , o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Prochowice na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu MiG Prochowice przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok. Następnie Przewodniczący stałych komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice przedłożyli pozytywne opinie nt. budżetu na rok 2022 oraz WPF na lata 2022-2035.

Rada Miasta i Gminy Prochowice w pierwszej kolejności przegłosowała autopoprawki do WPF na lata 2022-2035 oraz budżetu na rok 2022, a następnie większością głosów 13 za, 1 wstrzymującym uchwaliła budżet na rok 2022.
Przy planowaniu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy na lata 2022-2035 zachowano relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych tj. indywidualny wskaźnik określający możliwość spłaty rat pożyczek i kredytów łącznie z ich obsługą.

Częścią składową WPF jest projekt budżetu gminy na 2022 rok, którego wielkości przedstawiają się następująco:

1. Planowane dochody budżetu gminy w łącznej kwocie: 45. 806 947,56 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie: 34 594 061,09 zł
2) dochody majątkowe w kwocie: 11 212 886,47 zł, w tym:
a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje: 10 806 886,47 zł ,
– z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 308 328,50 zł
– na projekty w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 416 800 zł. Dofinansowane zostaną następujące inwestycje:
– Przebudowa nawierzchni rynku w Prochowicach wraz ze zmianą układu drogowego ulic Rynek i Wrocławskiej – 3 801 800 zł,
– Przebudowa drogi gminnej nr 1045 8 8D wraz z przebudową skrzyżowania ulic Kochanowskiego i Karola Miarki w Prochowicach – 2 615 000 zł,
– z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 200 000,00 zł, na dofinansowanie zadania pn.” Połączenie głównych tras rowerowych Krainy Łęgów Odrzańskich-Rowerowego “Szlaku Odry” z Dolnośląską Autostradą Rowerową wraz z budową infrastruktury turystycznej i edukacji przyrodniczej”,
– dotacja na wymianę piecy w wysokości 2 421 999,97 zł,
– dotacje celowa na przebudowę dróg wewnętrznych w Kwiatkowicach i w Rogowie Legnickim w łącznej kwocie 178 000,00 zł,
– dotacje na ochronę różnorodności biologicznej i odnowa utraconej szaty roślinnej zabytkowego parku w Rogowie Legnickim oraz na zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie miasta Prochowice. Łączna kwota dotacji to 257 658,00 zł,
– zwrot części wydatków majątkowych wydatkowanych z wyodrębnionego funduszu sołeckiego w kwocie 24 000,00 zł.
b) dochody ze sprzedaży mienia 400.000,00 zł,
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 6 000,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetu i gminy w łącznej kwocie: 50 293 072,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie: 34 457 152,61 zł co stanowi 68,51 % planowanych wydatków ogółem
2) wydatki majątkowe w kwocie: 15 835 919,95 zł co stanowi 31,49 %
planowanych wydatków ogółem ( w 2021 r. wydatki majątkowe stanowiły 17,10% wydatków ogółem)
3) planowany deficyt budżetu gminy w wysokości: 4 486 125,00 zł.
4) planowane przychody budżetu gminy w wysokości: 6 343 729,00 zł.
5) planowane rozchody budżetu gminy w wysokości: 1 857 604,00 zł.

W ogólnej kwocie wydatków ujęto m.in.:

a/ wydatki na jednostki oświatowe łącznie z dowozem uczniów do szkół 11 200 745,05 zł
b/ wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinom 8 228 473,95 zł
c/ wydatki na kulturę i sport 2 944 107,44 zł
d/ wydatki na gospodarkę mieszkaniową 967 680,69 zł
e/ wydatki na gospodarkę komunalną, ochronę środowiska, gospodarkę odpadami i oświetlenie gminy 8 500 293,90 zł ( w tym program wymiany pieców 2 421 999,67 zł, koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 3 255 480,72 zł)
f/ wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową 225 900,00 zł
g/ wydatki na administrację publiczną 5 365 301,91 zł
h/ wydatki na obsługę długu 224 014,63 zł
i/ wydatki na ochronę zdrowia 356 091,76 zł (w tym 184 tys. na zakup sprzętu do Poradni Kardiologicznej w Przychodni)

W budżecie na rok 2022 zostały również wydzielone środki sołectw w kwocie: 305 618,18 zł.

Na inwestycje w budżecie przeznaczono ponad 15 mln zł , co stanowi 1/3 budżetu, ponieważ to one stanowią podstawę rozwoju gminy.

Duże inwestycje planowane w Gminie Prochowice w 2022 to m.in.:
– rozwój sieci drogowej,
– budowa cmentarza komunalnego,
– dofinansowanie zakupu samochodu dla policji w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców w Naszej Gminie,
– zakup sprzętu dla Poradni Kardiologicznej w Przychodni w trosce o zdrowie mieszkańców,
– inwestycje związane z gospodarką ściekową i ochroną wód oraz służące ochronie powietrza i klimatu,
– inwestycje w ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu,
– wydatki na świetlice wiejskie,
– modernizacja budynków zabytkowych,
– modernizacja basenu w Prochowicach,
– wydatki inwestycyjne związane z obiektami sportowymi oraz związane ze ścieżkami rowerowymi.

To inwestycje nie tylko długo wyczekiwane przez mieszkańców i podnoszące jakość życia w gminie, ale także pobudzające lokalną gospodarkę.

W dalszej części sesji podjęto uchwały w sprawach:
– zmian w budżecie Miasta i Gminy Prochowice na lata 2021,
– przyjęcia planów pracy Rady Miasta i Gminy Prochowice i komisji Rady Miasta i Gminy Prochowice na 2022 r.,
– zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości diet dla radnych,
– wyrażenia zgody na nabycie własności nieruchomości w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa,
– przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024,
– pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przyjęto sprawozdania z działalności w okresie między sesjami złożone przez Panią Burmistrz i Przewodniczącą Rady oraz informację z realizacji uchwał Rady.

Na zakończenie sesji złożono życzenia noworoczne.