W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 roczny lub wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. uchwala roczny lub wieloletni program współpracy.

Przedmiot konsultacji:
– Roczny Program współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
konsultacje rozpoczęto – 21 października 2021r.
konsultacje zakończono – 12 listopada 2021r.

Otrzymane opinie, propozycje, zadania:
Podczas prowadzonych konsultacji ani w formie pisemnej, ani w formie ustnej nie otrzymano informacji zawierającej ewentualne propozycje zmian w opracowywanym rocznym Programie współpracy Miasta i Gminy Prochowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Żadna organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 nie skorzystały z możliwości skonsultowania zmian i możliwości tworzenia i redagowania programu współpracy.

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice
Alicja Sielicka