Protokół

W dniu 30 listopada 2022 r. Komisja Konkursowa działająca na podstawie Zarządzenia Nr 118/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27.12.2021 r. w składzie:
– Agnieszka Świrniak– zastępca przewodniczącego komisji
– Rafał Sikora – członek komisji
zapoznała się z ofertą na wsparcie zadania pn: „Rodzinne Mikołajki”.

Oferta wpłynęła od podmiotu uprawnionego, jakim jest stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Prochowickiej” w Prochowicach reprezentowane przez Prezesa Zarządu Oddziału, Pana Mieczysława Balowskiego.

Oferta wpłynęła 15.11.2022 r. na formularzu zgodnym z załącznikiem do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2057). Do oferty załączono wszystkie wymagane prawem załączniki.

Komisja stwierdziła, że złożona oferta spełnia wszystkie warunki i kryteria przyznania wsparcia. Podjęto decyzję o wsparciu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Ofertę umieszczono na stronie BIP, stronie internetowej Gminy Prochowice i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice przy pok. nr 6. Do zamieszczonej oferty, nie wpłynęły uwagi.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Zastępca przewodniczącego komisji – Agnieszka Świrniak
Członek komisji – Rafał Sikora

Podsumowanie:
Oferent: Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Ziemi Prochowickiej” w Prochowicach
Nazwa zadania publicznego: wsparcie zadania „Rodzinne Mikołajki”
Wnioskowana kwota wsparcia finansowego: 400,00 zł
Termin rozpoczęcia ogłoszenia: 15 listopad 2022 r.
Termin zakończenia ogłoszenia: 23 listopad 2022 r.

Zatwierdzam postanowienia komisji
Dorota Kiełb

 

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wsparcie zadania publicznego “Rodzinne Mikołajki” (Załącznik jest obrazem dokumentu w formie graficznej odwzorowujący dokument oryginalny(PDF, 213kB));