W dniu 9 maja 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice odbyło się uroczyste podpisanie umowy na roboty budowlane pn. „Przebudowa i modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach – etap I” – dofinansowane z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiot umowy obejmuje etap I kompleksowej modernizacji Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Prochowicach położonej na dz. nr 244/6, 244/7 i 244/8 obręb 4 miasta Prochowice. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wyodrębnione obiekty i elementy do wykonania w I etapie, w tym budynek odwadniania osadów ze stacją dmuchaw i zbiornikiem buforowym, urządzeniami stacji dmuchaw, automatyki sterowniczej i monitorowania, instalacji elektrycznej i zasilania, rurociągami technologicznymi do wymiany powietrza w bloku biologicznym i stabilizacji osadu, do obsługi reaktora biologicznego i zbiornika buforowego-elementy niezbędne do uruchomienia nowej stacji dmuchaw.

Realizacja zamówienia prowadzona będzie na czynnym (funkcjonującym) obiekcie.

Wykonawcą robót będzie Zakład Projektowania i Wykonawstwa EKOLOGIA – Janusz Przybył z Kalisza za kwotę wynagrodzenia ryczałtowego brutto 7.065.156,75 zł.

Termin wykonania robót ustala się na 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, czyli zakończenie prac przewiduje się w II kwartale 2024 roku.