Odnowa Dolnośląskiej Wsi -logo


PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I KUCHNI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GOLANCE DOLNEJ.

Miło mi Państwa poinformować, że w dniu 15 lipca 2022r podpisaliśmy umowę z Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego w sprawie dofinansowania do realizacji zadania pn. Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i kuchni w świetlicy wiejskiej w Golance Dolnej. Umowę zawarto w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” organizowanego przez Województwo Dolnośląskie. Wniosek o przyznanie pomocy w ramach konkursu gmina złożona w dniu 24 lutego 2022r do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i otrzymała dofinansowanie tego zadania w kwocie 31.357,00 zł.

Wartość zadania wynosi 61.700,00 zł brutto. Sołectwo Golanka Dolna w funduszu sołeckim zabezpieczyło na realizację tego zadania kwotę w wysokości 14.000,00 zł. Z budżetu miasta i gminy Prochowice zostanie wydatkowana kwota na realizację tego zadania w wysokości 16.850,00 zł.

Zamierzeniem jest aranżacja powierzchni użytkowej kuchni w sposób umożliwiający przygotowanie posiłków dla organizowanych imprez wiejskich. Dostosowanie pomieszczeń sanitarnych dla potrzeb użytkowników w tym osób niepełnosprawnych. Przygotowanie powyższych pomieszczeń ma na celu prowadzenie działalności służącej integrowaniu społeczności wiejskiej w ramach organizacji wspólnych działań. Przebudowa polegająca na wyłożeniu ścian płytkami ceramicznymi, zmianą parametrów drzwi wewnętrznych, zmianą powierzchni pomieszczeń sanitarnych poprzez wybudowanie ścian działowych ma na celu dostosowanie pomieszczeń do spełnienia norm sanitarnych, których te pomieszczenia nie spełniają.

Obecnie stan techniczny pomieszczeń sanitarnych i kuchni w budynku świetlicy wymaga remontu. Dzięki wykonaniu tego zadania poprawione zostaną warunki użytkowania świetlicy przez społeczność lokalną. W ten sposób nastąpi zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Sołectwa Golanka Dolna. Realizacja zadania wpłynie na rozwój miejscowości, nastąpi ożywienie kulturalne oraz wzrost aktywności mieszkańców przy realizacji wspólnych spotkań, imprez sołectwa czy organizacji zebrań wiejskich itp. Wzrośnie także standard pracy mieszkańców przy organizacji w/w imprez. Remont świetlicy przyczyni się do poprawy wizerunku i pozytywnego postrzegania miejscowości Golanka Dolna. Przyczyni się do poprawy jakości życia społecznego i kulturalnego. Poprzez wyremontowanie pomieszczeń sanitarnych i kuchni świetlica wiejska stanie się bardziej pozytywnie postrzegana przez potencjalnych użytkowników, chcących z niej skorzystać. Realizacja projektu zintegruje mieszkańców wsi do częstszego wspólnego spędzania czasu, organizowania warsztatów kulinarnych i artystycznych, a jej remont został uznana przez mieszkańców jako sprawa priorytetowa.

Umowa na wykonie prac remontowych została już również zawarta z firmą „REMKO” Krzysztof Orlankowicz, ul. Katowicka 29, 59-220 Legnica, zgodnie z jej zapisami prace remontowe zostaną zakończone do dnia 15 września 2022r.