Referat Finansowy


Skarbnik MiG i Kierownik Referatu:
Agnieszka Bryja
tel. (076) 858-43-42/42 wew.17

pracownicy:
Renata Szydłowska – inspektor ds. ubezpieczeń społecznych i wynagrodzeń
Patrycja Cebinka- Prońko – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Anna Łanda – inspektor ds. księgowości budżetowej i obsługi kasy
Barbara Czech – specjalista ds. księgowości podatkowe
Natalia Kusik – podinspektor ds. windykacji należności

Zadania:

 1. opracowywanie projektu budżetu gminy,
 2. przyjmowanie i analizowanie preliminarzy budżetowych jednostek i zakładów powiązanych z budżetem gminy,
 3. zapewnienie prawidłowego wykonania budżetu,
 4. nadzór i kontrola nad prowadzoną przez jednostki i zakłady budżetowe gminy rachunkowością budżetową,
 5. wymiar i pobór należności podatkowych, prowadzenie rachunkowości podatkowych i nie podatkowych należności budżetu,
 6. obsługa kasowa ,
 7. prowadzenie spraw płacowych pracowników Urzędu,
 8. prowadzenie ewidencji środków trwałych Urzędu, OSP i gminy,
 9. prowadzenie rejestru umów,
 10. organizowanie i nadzór inkasa należności podatkowych,
 11. wydawanie zaświadczeń z zakresu działania referatu,
 12. opracowywanie informacji i sprawozdań finansowych,
 13. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji finansowo-rachunkowej,
 14. prowadzenie egzekucji administracyjnej,
 15. analiza wykorzystania budżetu, wnioskowanie w sprawach zmian w wykorzystaniu środków budżetowych,
 16. dokonywanie bieżących i okresowych analiz, ocen i prognoz związanych z realizacją budżetu
 17. współdziałanie z organami finansowymi i bankami,
 18. współpraca z organami nadzoru i kontroli,
 19. pobór opłat komunalnych