Referat Gospodarmi Komunalnej i Mieszkaniowej


Kierownik:
Jerzy Wacker
tel. (076) 858-43-42/43 wew.20

pracownicy:
Edyta Rogos – inspektor ds. gospodarki komunalnej
Agnieszka Świrniak – inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej
Ewelina Jeziorska – inspektor ds. działalności gospodarczej
Rafał Sikora – podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Zadania:

1. gospodarka mieszkaniowa

 • gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym tj.:
 • przygotowywanie projektów umów najmu lokali mieszkalnych,
 • zamiany lokatorskie,
 • wydawanie zgody na podnajem mieszkania komunalnego,
 • prowadzenie spraw egzekucyjnych w sprawach lokalowych,

2. współdziałanie z zarządcami wspólnot mieszkaniowych,

3. współdziałanie z MG Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie realizacji dodatków mieszkaniowych.

4. gospodarka komunalna i utrzymanie dróg:

 • utrzymanie porządku i czystości w mieście,
 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem zieleni i małej architektury,
 • nadzór i koordynacja spraw z zakresu zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, usuwania odpadów komunalnych, wysypiska, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • planowanie i realizacja remontów komunalnych budynków mieszkalnych,
 • prowadzenie spraw cmentarzy komunalnych,
 • prowadzenie spraw lokalnego transportu zbiorowego,
 • utrzymanie miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • oświetlenie uliczne miasta i gminy
 • zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych,
 • remonty cząstkowe ulic i chodników, oznakowanie pionowe i poziome,
 • organizacja ruchu drogowego,
 • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg,
 • prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
 • organizowanie wyłapywania bezpańskich psów
 • prowadzenie spraw dot. wydawania zezwoleń na posiadanie psów rasy uznanych za agresywne.
 • prowadzenie i rozliczanie prac interwencyjnych i robót publicznych

5. organizacja handlu i usług oraz ewidencja działalności gospodarczej:

 • wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • wnioskowanie w sprawach czasu pracy placówek handlowych i usługowych,
 • gospodarowanie lokalami użytkowymi,
 • organizacja i nadzór nad działalności targowiska miejskiego,
 • rejestracja podmiotów gospodarczych,
 • analizy i statystyka prowadzonej w gminie działalności gospodarczej.