Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów został wybudowany w Prochowicach przy ul. Jagiellońskiej za oczyszczalnią ścieków. Teren ogrodzono i utwardzono kostką brukową. Wjazd odbywa się przez teren oczyszczalni ścieków. Przy wjeździe została ustawiona waga doważenia przywożonych odpadów. Na terenie obiektu umieszczono rampę rozładunkową, która służy do dogodnego wyrzucania wybranych frakcji odpadów do kontenerów. Wybudowany Punkt gwarantuje możliwość oddania większości odpadów, których nie można umieszczać w pojemnikach lub workach. Wszystkie kontenery na odpady są opisane. Odpady przyjmuje zatrudniony pracownik.

Głównym celem inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunków do selektywnego zbierania i selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych. Powyższe będzie realizowane przez segregację odpadów w naszych domach nie tylko na te, które są odbierane przez Firmę, ale także na inne odpady takie jak zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony (4 szt. rocznie na gospodarstwo domowe), odpady budowlane i rozbiórkowe (50 kg rocznie na gospodarstwo domowe).
PSZOK będzie przyjmował odpady w dniach:
– poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 8.00 do14.00;
– wtorek, czwartek w godzinach od 12.00 do18.00;
– sobota w godzinach od 10.00 do 14.00.

Koszt inwestycji 2 662 392,08 zł. Pozyskane dofinansowanie z Unii Europejskiej, z Funduszu Spójności 1 864 252,06 zł.

PSZOK