Był to jeden z głównych punktów XXIV sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice. Udzielenie absolutorium poprzedzone było debatą  nad treścią raportu o stanie Miasta i Gminy Prochowice za rok 2019. Raport obejmuje działalność Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice w roku poprzednim, zawiera informację na temat realizacji zadań własnych gminy, strategii, programów oraz uchwał rady. Opisują również realizację zadań inwestycyjnych, na które oprócz środków własnych gmina pozyskała również środki zewnętrzne, a także zadania wykonywane  przez podległe jednostki organizacyjne. Głos w dyskusji na temat raportu zabrała Przewodnicząca Rady . Po debacie nt. raportu i jednomyślnym podjęciu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice wotum zaufania, Rada zatwierdziła  sprawozdanie finansowe Gminy Prochowice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Prochowice za 2019 r. Pozytywnie o wykonaniu gminnego budżetu wypowiedziały się Regionalna Izba Obrachunkowa, Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Prochowice oraz stałe Komisje Rady.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Miasta i Gminy nad działalnością organu wykonawczego, potwierdzający, że organ wykonawczy, w tym przypadku burmistrz wykonał budżet w sposób zgodny z prawem. Przedmiotem oceny jest prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu, a szczególnie stan zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych w stosunku do wielkości zaplanowanych.

W budżecie Miasta i Gminy Prochowice relacje są prawidłowe : plan dochodów budżetowych zrealizowano na poziomie 98,17%, a plan wydatków budżetowych w 94,70%, z tego wydatki planowane bieżące w 97,20%, a majątkowe w 80,67%.

Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 112.502,22zł na planowany – 1.586 431,92zł.

Stan zadłużenia gminy na koniec 2019r. wyniósł 12,8 mln zł co stanowi 32,56% zrealizowanych dochodów. Jest niższy o1,5ml zł w stosunku do roku 2018.

Zaplanowane na rok 2019 inwestycje zostały wykonane w ponad 80% .Dumą napawa fakt pozyskania 14 mieszkań komunalnych dla naszych mieszkańców, oddanych w tym roku do użytku., zrealizowanie długo oczekiwanej rozbudowy świetlicy wiejskiej w Dąbiu, rozpoczęcie prac do budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u, wybudowanie pieszo-rowerowego szlaku wzdłuż rzeki Młynówki, ponadto naprawa z przebudową ulicy Kochanowskiego, Pocztowej, drogi dojazdowej do pól w Kawicach, czy przy współfinansowaniu z powiatem dokończenie remontu nawierzchni drogi powiatowej w kierunku Kwiatkowic. Wykonano szereg prac przygotowawczych pod inwestycje obiektów sportowych, Przychodni, dróg, oczyszczalni ścieków.

Przy formułowaniu wniosków w sprawie absolutorium ważne są relacje dochodów i wydatków bieżących, ale nie tylko- ważny jest przepływ informacji- burmistrz Rada, urzędnicy – Rada, rzetelna współpraca z komisjami Rady w ciągu roku sprawozdawczego, ponieważ to stanowi o naszej wiedzy o sprawozdaniu budżetowym – mówiła Przewodnicząca Rady .

Rada wystawiła ocenę realizacji budżetu z pełną świadomością, ponieważ pracowała wspólnie z organem wykonawczym nad jego realizacją , na bieżąco dokonywała zmian w realizacji zadań.

Sesja absolutoryjna to jedna z ważniejszych sesji dla każdego Burmistrza , ale także dla Radnych , zwłaszcza wtedy, gdy oba te organy podejmują aktywną współpracę dla dobra i rozwoju gminy, którą reprezentują.

Reasumując stwierdzono, że sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Prochowice za rok 2019 jest poprawne pod względem formalno-rachunkowym jak i merytorycznym. Wydatki budżetowe były dokonywane zgodnie z zaplanowanym przeznaczeniem w sposób celowy i gospodarny. Dane zawarte w sprawozdaniu odzwierciedlają rzeczywisty stan faktyczny Gminy w sposób rzetelny i pełny co potwierdzają : Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy i Regionalna Izba Obrachunkowa.

Pani Burmistrz podziękowała za jednomyślne udzielenie absolutorium , za owocną współpracę radnym jak i współpracownikom Urzędu Miasta i Gminy , dyrektorom jednostek samorządowych, sołtysom i radom sołeckim , służbom mundurowym.

Były też gratulacje i podziękowania za aktywność i rzetelną pracę dla P. Burmistrz Alicji Sielickiej.