Raport o stanie gminy za 2019 rok

Szanowni mieszkańcy!

Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym składam na Państwa ręce raport o stanie Miasta i Gminy Prochowice za 2019 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, strategii, programów oraz uchwał Rady Miasta i Gminy Prochowice, a także realizację zadań własnych gminy w minionym roku, w tym wykonanych i planowanych inwestycji.

W tym roku raport jest sporządzany po raz drugi i będzie poddany debacie publicznej na sesji absolutoryjnej w dniu 17 czerwca 2020 roku. Udział w debacie, oprócz radnych, mogą wziąć także mieszkańcy. Taka forma wysłuchania publicznego miała miejsce w polskim ustawodawstwie samorządowym po raz pierwszy w ubiegłym roku. Wobec powyższego mieszkańcy, którzy będą chcieli zabrać głos w debacie muszą złożyć, najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 roku do przewodniczącego rady, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób (wzór zgłoszenia do pobrania).

Zachęcam więc Państwa do wspólnej dyskusji nad raportem.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Alicja Sielicka

Prochowice, 2020-05-28

wzór zgłoszenia do debaty