Na sesji Rady Miasta i Gminy Prochowice w dniu 26 maja 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice Alicja Sielicka przedłożyła Radzie Miasta i Gminy raport o stanie Miasta i Gminy Prochowice za 2020 rok, wypełniając tym samym ustawowy obowiązek wynikający z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Raport posiada przejrzystą formę przekazu dla mieszkańców. Zawiera on wykonanie zadań realizujących cele operacyjne sformułowane w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Prochowice na lata 2016-2024, które w dużej mierze zostały zrealizowane.

Jest także syntetycznym zestawieniem realizacji programów i strategii realizowanych w ciągu całego 2020 roku przez wszystkie jednostki organizacyjne gminy. Zaprezentowano także przegląd zrealizowanych inwestycji, ponieważ to one stanowią podstawę rozwoju miasta i gminy.

Ważną sprawą jest także realizacja funduszu sołeckiego, który działa w gminie już od 2010 roku. Dzięki niemu mieszkańcy poszczególnych miejscowości mają swój wkład w ich rozwój. Nasze wsie pięknieją z roku na rok.

Raport zawiera także sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy Prochowice za 2020 rok przez organ wykonawczy oraz zamierzenia na 2021 rok.

Raport o stanie gminy stanowi kompleksowe podsumowanie działań burmistrza w roku 2020.

Realizuje on nie tylko funkcję sprawozdawczą, ale i jest narzędziem stanowiącym podstawę do merytorycznej dyskusji nad osiągnięciami i sukcesami miasta i gminy, pożądanymi kierunkami jego rozwoju, czy stojącymi przed nami wyzwaniami. Ponadto daje okazję do wzbogacenia dialogu i współpracy władz samorządowych z mieszkańcami w ramach bezpośredniej i merytorycznej debaty, prowadzonej o konkretne dane i podejmujące działania znajdujące swoje odzwierciedlenie w bieżącym stanie miasta i gminy. Taka forma wysłuchania publicznego będzie miała miejsce, po raz trzeci, w bieżącym roku.

Debata nad raportem odbędzie się na sesji w miesiącu czerwcu 2021 r.