„RAZ A DOBRZE !” – program kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego.

W dniu 4 marca 2021r Gmina Prochowice otrzymała informację z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (Instytucja Organizująca Konkurs) , iż w wyniku rozstrzygnięcia konkursu dot. osi priorytetowej : 9 Włączenie społeczne, Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa
i zwiększaniu szans na zatrudnienie, projekt o nazwie „RAZ A DOBRZE”- dotyczącej kompleksowej aktywizacji mieszkańców miasta i gminy Prochowice oraz powiatu legnickiego, został wybrany do dofinansowania spełniając warunki postawione przez oceniających.

Umowa o dotację na kwotę : 849 537,32 zł (ogólna kwota projektu 999 455,68zł) została już podpisana, a więc rozpoczyna się proces rekrutacji uczestników, z terenu Gminy Prochowice oraz gmin powiatu legnickiego.

Wnioskodawcą w projekcie jest Gmina Prochowice, natomiast realizatorem- MGOPS Prochowice. W/w projekt skierowany jest do 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w większości z powodu więcej niż jednej przesłanki wykluczenia. Celem projektu jest poprawa ich stanu zdrowia i funkcjonowania, podniesienie kompetencji społecznych oraz nabycie kwalifikacji i doświadczenia w zawodach zgodnych z predyspozycjami i poszukiwanych przez pracodawców w gminie Prochowice, powiecie legnickim i województwie dolnośląskim.

Założenia projektu są zgodne z celem RPO WD i Osi Prioryt. IX, a także z SzOP – poprzez odpowiednio dobrane do indywidualnych potrzeb uczestników, a jednocześnie kompleksowe wsparcie psychologiczne i zdrowotne, terapeutyczne (np. uzależnień/wychodzenia z bezdomności), doradztwo i poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo prawne w uregulowaniu sytuacji życiowej (w tym zagrożeń egzekucjami komorniczymi), poradnictwo finansowe w zakresie zarządzania budżetem domowym, coaching kompetencji społecznych.
Uczestnicy zostaną przygotowani do kolejnego etapu-zdobycia kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w wybranych zawodach.
Wsparcie dodatkowe w postaci zwrotu kosztów dojazdów, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, specjalistycznego transportu, personelu i potrzebnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami zniweluje dodatkowe bariery udziału. Uzyskane kwalifikacje i doświadczenie, zgodne z predyspozycjami/zainteresowaniami, a jednocześnie z potrzebami rynku pracy znacznie podniesie ich szanse na skuteczną i trwałą aktywizację społeczną i zawodową. Pozytywne zmiany w uczestnikach wpłyną na kształtowanie postaw aktywnych również w ich otoczeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi MGOPS Prochowice, ul. Lwowska 6, Prochowice, tel. 76/8584387, kom. 601170584. w godzinach pracy ośrodka.