Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Program adresowany jest do:
1) osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
2) w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.
3) Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.
4) Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
5) Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z Seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu tej grupie Seniorów zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa Senior.
6) Ośrodek pomocy społecznej organizację i realizację usługi wsparcia może realizować samodzielnie, bądź poprzez zatrudnienie dodatkowych osób, zlecenie realizacji zadania organizacją pozarządowym, zakup usługi od podmiotów, bądź poprzez współpracę z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

Gmina na realizację zadania zgodnie z określonym w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy,
tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przez zakażeniem Covid- 19 może otrzymać dotację, jeżeli udział środków własnych wynosi 20%.
Gmina Prochowice, do programu przystąpiła w miesiącu październiku 2020r, realizując zadania do dnia 31.12.2020r. Pomocy usługowej w postaci zakupów udzielali pracownicy socjalni tut. ośrodka, dla 5 osób- seniorów, które o te pomoc zawnioskowały.

W dniu 8.01.2021r, Mgops Prochowice otrzymał informacje o przedłużeniu realizacji programu na I kwartał 2021r., z ewentualną możliwością wydłużenia o kolejne miesiące
w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju. Po otrzymaniu nowych wytycznych – tut. ops będzie kontynuował realizacje programu.